Obsługa prawna zarządu

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej wiąże się nie tylko z prestiżem, ale również z odpowiedzialnością za działalność spółki. Członek zarządu może odpowiadać za swe działania względem spółki, a ponadto ponosić odpowiedzialność za działania spółki względem jej wierzycieli. W przypadku prężnie działającej spółki, zawierającej transakcje o znacznej wartości, może to generować bardzo poważne ryzyko finansowe po stronie członka zarządu. Warunkuje to konieczność świadomego podejmowania decyzji, przy uwzględnieniu konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla spółki oraz bezpośrednio dla reprezentującego ją członka zarządu.

Korzystanie z naszych usług pozwoli członkowi zarządu:

  • podejmować decyzje zarządcze przy uwzględnieniu obowiązków wynikających z szeregu przepisów prawa, w tym prawa spółek handlowych, prawa cywilnego i upadłościowego;
  • ograniczyć ryzyko prawne i finansowe związane z pełnieniem funkcji członka zarządu;
  • zyskać wsparcie prawne w toku realizacji bieżących obowiązków członka zarządu, jak również w toku postępowań sądowych lub administracyjnych;
  • korzystnie ukształtować relacje ze spółką poprzez wprowadzenie odpowiednich prawnych zabezpieczeń dla członka zarządu.

Naszym Klientom oferujemy:

  • wsparcie prawne w przygotowaniu dokumentacji związanej z bieżącą działalnością spółki (m.in. umów, regulaminów, uchwał, wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę);
  • doradztwo prawne i reprezentację w zakresie prawa upadłościowego, w tym analizę zaistnienia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki;
  • reprezentację w sprawach o odszkodowanie za niezłożenie w terminie wniosku o upadłość spółki;
  • reprezentację w sprawach o zapłatę wytaczanych na podstawie art. 299 k.s.h. (odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.);
  • doradztwo prawne w zakresie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, które w 2019 r. ulegają istotnemu zaostrzeniu, generując podwyższone ryzyko prawne dla spółki oraz członków jej zarządu;
  • doradztwo w obszarze prywatnoprawnym, m.in. w zakresie majątkowych relacji małżeńskich oraz zasad dziedziczenia.

W szczególności w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, szeroka odpowiedzialność członków zarządu tych spółek generuje konieczność świadomego i ostrożnego podejmowania decyzji zarządczych dotyczących spółki. Jest to w zasadzie niemożliwe bez obsługi prawnej spółki mającej na celu nie tylko ochronę interesów samej spółki, ale także interesów reprezentujących ją członków zarządu.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Obsługa prawna zarządu | Poznań, Warszawa, Bydgoszcz