Wypowiedzenie umowy – najczęstsze błędy.

W ślad za naszym wcześniejszym wpisem dotyczącym najczęściej popełnianych błędów przy zawieraniu umów handlowych, pragniemy pochylić się również nad najbardziej istotnymi i powszechnymi błędami popełnianymi przez przedsiębiorców przy wypowiadaniu umów. Nasz subiektywny dekalog tychże błędów przedstawia się następująco:

  1. Brak refleksji nad charakterem zawartej umowy – nie każdą umowę można swobodnie wypowiedzieć. Ograniczenia w zakresie swobody rozwiązywania umów przewidziane są zarówno dla pewnych typów umów (np. umowa o dzieło, umowa agencyjna), jak i w zależności od czasu obowiązywania umowy (umowa na czas określony vs umowa na czas nieokreślony).

  2. Podpisanie wypowiedzenia przez osobę nieuprawnioną – np. przez pełnomocnika działającego bez stosownego pełnomocnictwa lub członka zarządu nieuprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki.

  3. Złożenie wypowiedzenia w nienależytej formie – zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 77 §2 Kodeksu cywilnego, jeżeli umowa zawarta została w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej, dla jej wypowiedzenia wystarcza zachowanie formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa przewiduje inaczej. Jeśli jednak umowa zawarta została w innej formie szczególnej (np. aktu notarialnego lub z podpisem urzędowo poświadczonym), wypowiedzenie umowy stwierdzone powinno być pismem. Wypowiadając umowę, zastanowić należy się więc w jakiej formie ją zawarliśmy i co na temat formy jej wypowiedzenia mówi sama umowa.

  4. Wysłanie wypowiedzenia zwykłym listem – skutkujące brakiem potwierdzenia nadania wypowiedzenia oraz problemami w ustaleniu chwili doręczenia wypowiedzenia (a więc i terminu, w którym wypowiadana umowa ulega rozwiązaniu).

  5. Złożenie wypowiedzenia niewłaściwej osobie – wypowiedzenie musi zostać złożone osobie lub organowi do tego upoważnionym, nie np. przypadkowemu pracownikowi kontrahenta – jak czasem ma to miejsce.

  6. Wysyłka wypowiedzenia na niewłaściwy adres – ważne jest prawidłowe ustalenie nie tylko osoby, której powinniśmy wręczyć wypowiedzenie, ale również adresu, na jaki powinniśmy je wysłać.

  7. Spóźnione wypowiedzenie umowy – umowa częstokroć przewiduje, iż rozwiązaniu ulega dopiero z upływem pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po jej wypowiedzeniu. Prowadzi to do sytuacji gdy przedsiębiorca wręczający wypowiedzenie przykładowo 02 kwietnia zostaje zaskoczony tym, iż umowa rozwiązaniu ulegnie dopiero z upływem 31 maja, nie zaś z upływem 02 maja, jak to sobie założył. Sytuacja ta prowadzić może z kolei do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów – w szczególności gdy w miejsce miesiąca podstawimy dłuższy okres - np. półrocze i umowa stanowić będzie, iż rozwiązaniu ulega dopiero z upływem pełnego półrocza od dnia jej wypowiedzenia.

  8. Warunkowe wypowiedzenie umowy – przedsiębiorcy wzywają np. czasem kontrahenta do zapłaty zaległości w wyznaczonym terminie, zaznaczając, że w przeciwnym razie umowę traktować należy jako wypowiedzianą. Jest to praktyka niedopuszczalna, skutkująca czasem przykrą niespodzianką na sali sądowej.

  9. Mylenie wypowiedzenia z odstąpieniem – wypowiedzenie umowy mylone jest nierzadko z odstąpieniem od niej, są to natomiast dwie zupełnie różne instytucje prawne, których skorzystanie wiąże się z różnymi skutkami. Pamiętać należy również, iż od niektórych umów (np. o dzieło) można jedynie odstąpić, nie można ich wypowiedzieć.

  10. Nadgorliwe korzystanie z wypowiedzenia natychmiastowego – wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, możliwe jest jedynie w wyjątkowych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub (rozsądnie i zgodnie z zasadą swobody umów) w samej umowie.

Wpisy powiązane:

Okres obowiązywania umowy.

Skuteczne rozwiązanie umowy najmu.

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę.

Wypowiedzenie umowy na czas określony.

Data publikacji: 11.12.2018.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Obsługa prawna firmy | Poznań, Warszawa, Bydgoszcz