Bardzo często jestem pytany przez Czytelników bloga o treść postanowienia o ogłoszeniu upadłości, która – wedle ich niepokojów – może zawierać dane, których nie chcieliby ujawniać. Wobec tego przyjrzymy się problematyce treści tego orzeczenia, które dla wielu dłużników ma kluczowe znaczenie w walce o „nowy start”. 

Zgodnie z art. 4915 Prawa upadłościowego, uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:

  1. wymienia imię i nazwiskomiejsce zamieszkaniaadresoraz numer PESEL dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
  3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;
  4. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
  5. wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka

Jak widać, postanowienie to nie zawiera jakichkolwiek „niewygodnych” dla dłużnika informacji. Pewną dolegliwością dla osób ubiegających się o oddłużenie może być opublikowanie tego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przez co informacja o tym, kto ogłosił upadłość staje się powszechnie znana. Wprawdzie w/w Monitor nie należy do czasopism powszechnie czytanych, jednak to, co się w nim znajdzie, będzie publikowane przez prywatne źródła internetowe, np. „Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy”. Tak więc o tym, że np. Jan Kowalski ogłosił upadłość dowiedzieć się będą mogli nie tylko wierzyciele tego dłużnika, ale także osoby trzecie. W mojej ocenie jest to jednak cena, którą warto zapłacić za strząśnięcie długów i rozpoczęcie „drugiego życia”. 

Dodatkowo nadmienić należy, iż niekiedy postanowienie o ogłoszeniu upadłości może zawierać uzasadnienie. Jest ono sporządzane tylko wtedy, gdy wspomniane orzeczenie sąd wyda na posiedzeniu niejawnym bądź gdy dłużnik złoży wniosek o uzasadnienie postanowienia (co zazwyczaj nie ma miejsca, gdyż taki wniosek składa się w razie niekorzystnych orzeczeń, a to o ogłoszeniu upadłości do takich nie należy). Uzasadnienie postanowienia zawiera szczegółowo opisany stan faktyczny dotyczący sytuacji dłużnika, siłą rzeczy poruszając kwestie ze sfery jego prywatnego życia, czego większość osób nie chciałaby ujawniać osobom trzecim. Inaczej jednak niż w wypadku samego postanowienia, z treścią uzasadnienia zapoznać się będą mogli jedynie wierzyciele upadłego i to pod warunkiem, że zgłoszą swe wierzytelności sędziemu-komisarzowi i będą czynnie uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. 

Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, które następuje po upływie 7 dni od ogłoszenia postanowienia albo doręczenia go dłużnikowi, otwiera konsumentowi drogę do drugiego etapu postępowania upadłościowego, które zakończy się postanowieniem o ustaleniu planu spłaty. 


radca prawny Paweł Borek | tel. 510 551 991 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kancelaria prawna Poznań

Upadłość konsumencka Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz