Upadłość konsumencka jest narzędziem, które pozwala osobom fizycznym zrzucić ciężar zadłużenia i rozpocząć nowe życie. Nie zawsze jednak będzie to rozwiązanie wskazane przedsiębiorcom. Osoby fizyczne aktywnie prowadzące biznes również mogą liczyć na oddłużenie, którego warunki są zbliżone do upadłości konsumenckiej.

Przedsiębiorcy, którzy popadli w tarapaty finansowe zasadniczo nie muszą wykreślać siebie z rejestru działalności gospodarczej w którym figurują, tj. CEIDG (w przypadku osób prowadzących biznes jednoosobowo lub w ramach spółki cywilnej) czy KRS (w przypadku wspólników spółek osobowych prawa handlowego). Zgodnie bowiem ze znowelizowanym brzmieniem art. 369 Prawa upadłościowego (dalej: „Pr. up.”) na oddłużenie na warunkach podobnych do upadłości konsumenckiej liczyć mogą aktywni przedsiębiorcy wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Pierwszym krokiem przedsiębiorcy na drodze oddłużenia jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości swego przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do konsumenta przedsiębiorca musi jednak dysponować majątkiem pozwalającym na pokrycie kosztów postępowania i należności wierzycieli. W wypadku braku majątku wniosek przedsiębiorcy zostałby oddalony. Przedsiębiorca, licząc na oddłużenie, musi przebrnąć przez właściwe postępowanie upadłościowe polegające na spieniężeniu przez syndyka majątku upadłego przedsiębiorstwa i zaspokojeniu ze środków pochodzących ze sprzedaży należności wierzycieli upadłego. Dopiero wydanie przez sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego umożliwia przedsiębiorcy wszczęcie „oddłużeniowego” etapu postępowa upadłościowego.

Przedsiębiorca może - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego - złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym (art. 369 ust. 1 Pr. up.).

Nie zawsze jednak wniosek upadłego przedsiębiorcy o ustalenie planu spłaty i umorzenie reszty zobowiązań zostanie uwzględniony przez sąd. Zgodnie bowiem z art. 369 ust. 2 Pr. up. Sąd oddali wniosek jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nadto – w myśl art. 369 ust. 3 pkt. 1-5 Pr. up. – sąd oddali wniosek także wówczas, jeżeli:

1) materiał zebrany w sprawie daje podstawę do stwierdzenia, że zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do pozbawienia upadłego prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia lub

2) upadły nie wykonywał rzetelnie obowiązków nałożonych na niego w postępowaniu upadłościowym, lub

3) w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności upadłego lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez upadłego należytej staranności, lub

4) w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ustalony dla upadłego plan spłaty wierzycieli został uchylony na podstawie art. 370e ust. 1 lub 2 albo art. 49120, lub

5) w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

- chyba że umorzenie pozostałej części zobowiązań upadłego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Zgodnie z art. 370a ust. 1 Pr. up. "W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności a niewykonane w toku postępowania upadłościowego na podstawie planów podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli".

W myśl zaś art.  370f ust. 1 w/w ustawy "Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niezaspokojonych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli".

Tak więc zasady oddłużenie przedsiębiorcy w ramach planu spłaty do złudzenia przypominają zasady, na których przeprowadzana jest upadłość konsumencka.

Poniżej zamieszczam tabelkę ilustrującą etapy postępowania upadłościowego, jakie musi przejść upadły przedsiębiorca ubiegający się o oddłużenie.


radca prawny Paweł Borek | tel. 510 551 991 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kancelaria prawna Poznań

Upadłość konsumencka Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz