Upadłość konsumencka niesie ze sobą upragnione dla nadmiernie zadłużonych konsumentów oddłużenie i szansę na rozpoczęcie nowego startu życiowego. Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie zobowiązania mogą zostać umorzone w ramach tej procedury. W szczególności pamiętać o tym powinni dłużnicy alimentacyjni.

Zasadniczo, zgodnie z treścią art. 49121 ust. 1 zd. 1 Prawa upadłościowego (dalej Pr. up.) "Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli"

Wyjątek od powyższej zasady został zawarty w art. 49121 ust. 2 Pr. up., zgodnie z którym nie podlegają umorzeniu:

  1. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  2. zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  3. zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny,
  4. zobowiązania do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  5. zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Powyższe rozwiązanie znajduje moralne uzasadnienie, bowiem trudno sobie wyobrazić sytuację, w której niepłacący alimentów od wielu miesięcy czy lat ojciec liczy na umorzenie długów ze względu na niewypłacalność. Wierzyciele alimentacyjni, którymi przeważnie są małoletnie dzieci, są słabszą stroną stosunku prawnorodzinnego i dlatego zasługują na pełną ochronę.

Na oddłużenie nie będą mogli liczyć sprawcy przestępstw i wykroczeń, wobec których orzeczono karę grzywny. Nawet jeśli fatalna sytuacja majątkowa dłużnika uzasadniałaby ogłoszenie upadłości, to orzeczona kara grzywny (choćby w wysokiej kwocie) nie zostanie umorzona.

Ochronie przed umorzeniem wierzytelności podlegają osoby poszkodowane (lub ich rodziny) w wyniku bezprawnych działań osób trzecich wywołujących skutek w postaci choroby, niezdolności do pracy, kalectwa czy śmierci. Jeżeli zatem dany sprawca szkody został zobowiązany do uiszczania renty na rzecz poszkodowanego, to nie będzie mógł liczyć na oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej. To samo dotyczy osób będących ofiarami przestępstwa lub wykroczenia, którym zasądzono odszkodowanie, zadośćuczynienie lub nawiązkę.

Sąd nie umorzy nadto tych zobowiązań dłużnika, które umyślnie nie zostały ujawnione (tj. po prostu zatajone). Aby jednak nieujawniona wierzytelność podlegała ochronie konieczne jest, by wskutek tego zatajenia wierzyciel nie wziął udziału w postępowaniu upadłościowym.

W przypadku, gdy wobec upadłego konsumenta wydane zostanie postanowienie o umorzeniu zobowiązań powstałych przed dniem ustalenia planu spłaty, upadły nie będzie musiał się już zmagać z postępowaniem egzekucyjnym. Jednak w sytuacji, gdy do długów konsumenta zaliczać się będą zobowiązania wymienione w pkt. 1-5 powyżej, to egzekucja komornicza dotycząca w/w zobowiązań będzie znajdowała oparcie w obowiązujących przepisach prawa (na zasadzie art. 49121 ust. 3 Pr. up.). 


radca prawny Paweł Borek | tel. 510 551 991 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kancelaria prawna Poznań

Upadłość konsumencka Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz