UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - BLOG O ODDŁUŻENIU

Paweł Borek

Witamy na blogu naszej kancelarii poświęconym tematyce upadłości konsumenckiej. Blog ten powstał z myślą o osobach, które popadły w tarapaty finansowe i szukają skutecznego rozwiązania swoich problemów. Omawiamy tutaj kwestię zasad oddłużania i komentujemy zmiany przepisów prawa upadłościowego. Zachęcamy Czytelników do kontaktu z nami celem omówienia ich indywidualnej sytuacji prawnej.

Autorem bloga jest radca prawny Paweł Borek, który specjalizuje się w szeroko rozumianym oddłużaniu osób fizycznych. Na co dzień pomaga dłużnikom poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentację ich interesów w postępowaniach sądowych.

tel: 510 551 991 | e-mail: p.borek@bdrp.pl

Upadłość konsumencka 2019 r.: o zmianach i o kolejnym rekordzie

Wiele wskazuje na to, iż rok 2019 przyniesie spodziewane od przeszło roku rewolucyjne zmiany w prawie upadłościowym, ułatwiając ogłaszanie tzw. upadłości konsumenckiej szerszej grupie osób, w tym byłym przedsiębiorcom. Tymczasem rok 2018 przyniósł rekord w ilości uwzględnionych wniosków zadłużonych konsumentów.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka 2018 – projekt zmian ogłoszony

W grudniu 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało zmianę przepisów regulujących upadłość konsumencką w kierunku ich liberalizacji i poszerzenia kręgu osób mogących skorzystać z możliwości oddłużenia. W maju br. ukazał się długo oczekiwany projekt zmian, potwierdzający dotychczasowe zapowiedzi resortu.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka rolników - dopuszczalność wniosku

Jedną ze szczególnych grup społecznych mogących zmagać się z problemem nadmiernego zadłużenia są rolnicy. Do roku 2014 ich status w kontekście zdolności upadłościowej nie był jasny, jednak ustawodawca wątpliwości w tym zakresie postanowił usunąć, umożliwiając rolnikom ogłaszanie upadłości konsumenckiej.

Czytaj dalej...

Czy upadłość konsumencka może być przestępstwem?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej z pewnością kojarzy się zadłużonym z prawnymi korzyściami, bowiem jest to jeden z najlepszych środków umorzenia zobowiązań. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że w pewnych okolicznościach stanie się niewypłacalnym i ogłoszenie upadłości może stanowić czyn zabroniony przez ustawę.

Czytaj dalej...

Gdy syndyk nie może zbyć majątku upadłego konsumenta

Jednym z najistotniejszych zagadnień w toku postępowania upadłościowego jest los tych składników mienia, których syndyk nie może zbyć przez dłuższy czas. Zazwyczaj problem ten dotyczy mniej atrakcyjnych z rynkowego punktu widzenia ruchomości oraz udziałów w nieruchomości wyrażonych w niewielkim ułamku. Zagadnienie to jest jedną z przyczyn przewlekłości postępowania.

Czytaj dalej...

Upadłość pracodawcy i jej konsekwencje – cz. 1

Ogłoszenie upadłości przez pracodawcę wywołuje istotne skutki w sytuacji prawnej obydwu stron stosunku pracy, tj. zarówno pracowników, jak i pracodawców. Niniejszy artykuł przybliży tę kwestię, obrazując przede wszystkim przywileje pracodawcy przysługujące mu w związku z ogłoszoną przez niego upadłością.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka a świadczenie 500 plus

Jednym z najistotniejszych zagadnień praktycznych dla osób ogłaszających lub chcących ogłosić upadłość konsumencką jest kwestia zajęcia świadczenia wychowawczego, potocznie zwanego „500 plus”. Warto poznać bliżej regulacje obowiązujące w tym zakresie zarówno w postępowaniu egzekucyjnym, jak i upadłościowym.

Czytaj dalej...

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - treść i znaczenie

Bardzo często jestem pytany przez Czytelników bloga o treść postanowienia o ogłoszeniu upadłości, która – wedle ich niepokojów – może zawierać dane, których nie chcieliby ujawniać. Wobec tego przyjrzymy się problematyce treści tego orzeczenia, które dla wielu dłużników ma kluczowe znaczenie w walce o „nowy start”. 

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka za granicą - perspektywy

W niniejszym artykule pochylimy się nad perspektywami ogłoszenia upadłości za granicą. Postaramy się zweryfikować słuszność zapatrywań, które mówią o tym, iż warunki ogłoszenia upadłości w innych państwach UE są łatwiejsze do spełnienia niż w Polsce, a skutki ogłoszenia upadłości łagodniejsze dla upadłego konsumenta.

Czytaj dalej...

Krajowy Rejestr Zadłużonych – szanse i zagrożenia

W dniu 7 września 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Będzie to nowa instytucja służąca z jednej strony usprawnieniu i przyspieszeniu postępowań upadłościowych poprzez ich informatyzację, z drugiej jednak stwarza ryzyko stygmatyzacji upadłych.

Czytaj dalej...

Oddłużenie przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym

Upadłość konsumencka jest narzędziem, które pozwala osobom fizycznym zrzucić ciężar zadłużenia i rozpocząć nowe życie. Nie zawsze jednak będzie to rozwiązanie wskazane przedsiębiorcom. Osoby fizyczne aktywnie prowadzące biznes również mogą liczyć na oddłużenie, którego warunki są zbliżone do upadłości konsumenckiej.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka członków zarządu spółek

Upadłość konsumencka staje się zjawiskiem coraz bardziej popularnym wśród zadłużonych menedżerów i przedsiębiorców. W świetle obowiązujących przepisów istnieją jednak obostrzenia, które mogą uniemożliwić (byłym lub obecnym) członkom zarządu spółek oddłużenie w ramach procedury upadłościowej, zwłaszcza w wypadku zaniedbania ich obowiązków.

Czytaj dalej...

„Rażące niedbalstwo” jako przeszkoda w oddłużeniu

Upadłość konsumencka umożliwia rozpoczęcie życia z „czystą kartą”. Jednak przeszkodę w jej ogłoszeniu zazwyczaj stanowi rażące niedbalstwo, którego dopuścił się konsument w powstaniu lub pogłębieniu się stanu niewypłacalności. Jednym z przejawów rażącego niedbalstwa jest spirala kredytowa, w którą popadają konsumenci.

Czytaj dalej...

Restrukturyzacja alternatywą dla upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka z pewnością jest skutecznym narzędziem oddłużenia osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które popadły w stan niewypłacalności. Niekiedy jednak dłużnicy z narzędzia tego nie będą mogli skorzystać. Wówczas pozostaje poszukiwanie alternatywnych dróg do (choćby częściowego) oddłużenia.

Czytaj dalej...

Przedawnienie roszczeń – nowelizacja przepisów

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło oficjalny projekt ustawy z dnia 31 maja 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Nowelizacja ta zakłada bardzo korzystne dla dłużników zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń, umożliwiając niekiedy automatyczne oddłużenie.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka - perspektywy dla frankowiczów

Grupą, która w sposób szczególny może być zainteresowana upadłością konsumencką są dłużnicy banków, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich. Tzw. frankowicze stają przed dylematem czy przejść procedurę upadłościową czy też ocalić majątek w postaci nieruchomości zakupionej na kredyt.

Czytaj dalej...

Podział majątku wspólnego w postępowaniu upadłościowym

Zyskująca na popularności instytucja upadłości konsumenckiej stwarza poważne komplikacje natury prawnej w stosunkach majątkowych małżeńskich. W szczególności dzieje się tak, gdy tylko jedno z małżonków ogłasza upadłość, a małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Postaramy się wyjaśnić te wątpliwości. 

Czytaj dalej...

Ślub z upadłym konsumentem – konsekwencje

Jednym z bardziej praktycznych, a zarazem nieco skomplikowanych zagadnień związanych z upadłością konsumencką są konsekwencje zawarcia związku z osobą, wobec której sąd ogłosił upadłość. Jaki ustrój majątkowy powstaje w takim małżeństwie i czy sytuacja upadłego wpływa na prawa i obowiązki jego małżonka?

Czytaj dalej...

Układ, czyli o tym, jak negocjować z bankiem bez upadłości

Często trudności finansowe dłużnika pozostają obojętne wierzycielowi, którym najczęściej jest zorganizowana i bezduszna instytucja - bank. Trudno o partnerski dialog z wierzycielem, który przywykł do dyktowania własnych warunków. Dzięki nowym przepisom o upadłości konsumenckiej łatwiej będzie ten obraz zmienić.

Czytaj dalej...

O długach, których sąd nie umorzy konsumentowi

Upadłość konsumencka niesie ze sobą upragnione dla nadmiernie zadłużonych konsumentów oddłużenie i szansę na rozpoczęcie nowego startu życiowego. Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie zobowiązania mogą zostać umorzone w ramach tej procedury. W szczególności pamiętać o tym powinni dłużnicy alimentacyjni.

Czytaj dalej...

Nowe zobowiązania po ogłoszeniu upadłości i ich konsekwencje

Wielu klientów pyta mnie czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i uzyskaniu oddłużenia w jej ramach, będą mogli w przyszłości uzyskać kredyt lub pożyczkę. Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom wcale nie jest łatwa. Bliższego omówienia wymaga zatem kwestia zaciągania nowych zobowiązań po umorzeniu przez sąd starych długów.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka a najem lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie przez konsumenta upadłości wywiera skutki w sferze jego dotychczasowych praw i obowiązków. Przykładem takiej sfery jest stosunek najmu lokalu mieszkalnego, w którym dłużnik pozostaje w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Warte omówienia jest zagadnienie dalszego trwania umowy najmu po ogłoszeniu upadłości.

Czytaj dalej...

Wykaz sądów upadłościowych - gdzie złożyć wniosek?

W niniejszym wpisie przedstawiam aktualny wykaz sądów upadłościowych, do których konsumenci mogą kierować swoje wnioski. Należy wiedzieć, że nie każdy sąd może rozpoznać wniosek o upadłość. Niestety, właściwych sądów nie jest zbyt wiele, co przekłada się na tempo rozpoznawania wniosków u upadłość konsumencką. 

Czytaj dalej...

Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2018 r. - cz.2

W poprzednim artykule informowałem o konkretnych propozycjach Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących zmiany przepisów, która jeszcze bardziej ułatwi oddłużanie. Szykowane są również propozycje, które zmierzają do zabezpieczenia interesów wierzycieli i wielu dłużnikom mogą zamknąć drogę do oddłużenia w ramach postępowania upadłościowego.

Czytaj dalej...

Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2018 r. - cz.1

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło kroki w celu dokonania kolejnej nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej, która prawdopodobnie wejdzie w życie w 2018 r. W świetle najnowszych ustaleń czeka nas mała rewolucja, która otworzy drogę do upadłości konsumenckiej dłużnikom, którzy aktualnie nie mają na to zbyt wielkich szans.

Czytaj dalej...

Istotna ulga dla zadłużonych - uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która ma niezwykle istotne znaczenie dla rzeszy dłużników zmagających się z egzekucją komorniczą. W myśl tej uchwały komornicy będą musieli wziąć na siebie ciężar podatku VAT, nie mogąc go przerzucić na dłużnika ani wierzyciela, co oznacza większą ulgę dla zadłużonych.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka - przypadek przedsiębiorcy

Nowe przepisy o upadłości konsumenckiej u nadmiernie zadłużonych rodzą pokusę poprawy sytuacji majątkowej. Wśród zainteresowanych skorzystaniem z nowych regulacji nietrudno odnaleźć przedsiębiorców. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej?

Czytaj dalej...

Upadłość po rozwodzie i komplikacje z tym związane

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej rodzi daleko idące skutki także w stosunkach majątkowych między byłymi małżonkami. Coraz częściej będzie dochodzić do sytuacji, w której byli małżonkowie podzielą zgodnie majątek, a za kilka miesięcy do drzwi jednego z nich zapuka syndyk, żądając wydania otrzymanego wskutek podziału majątku.

Czytaj dalej...

Potrącenia z emerytury upadłego konsumenta - kontrowersje

Emeryci ubiegający się o status upadłego winni mieć świadomość, iż w toku postępowania upadłościowego mogą zmierzyć się z problemem związanym z wysokością otrzymywanej emerytury. Problem ten wynika z wykładni ZUS, wedle której upadłemu emerytowi pozostawia się kwotę odpowiadającą wysokości 50% minimalnej emerytury.

Czytaj dalej...

Nowe prawo: oddłużenie w toku - główne założenia

Postępujące zmiany przepisów prawa w dużej mierze poprawiły sytuację prawną osób zadłużonych. Zmiany dokonały się na gruncie prawa upadłościowego, bankowego i spadkowego, a po drodze Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy swymi orzeczeniami dokonały korzystnych dla dłużników interpretacji obowiązujących przepisów.

Czytaj dalej...

Zapomoga dla upadłych - podstawowe zasady wsparcia

Z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej wiąże się utrata przez dłużnika zgromadzonego majątku, w skład którego wchodzi nierzadko lokal mieszkalny. W takiej sytuacji upadły może liczyć na wydzielenie z sumy uzyskanej ze sprzedaży jego mieszkania kwoty, która zostanie mu powierzona na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

Czytaj dalej...

Rola sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym

Klienci, którzy uzyskali korzystne dla siebie postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w dalszej części postępowania upadłościowego zetkną się ze specyficznym organem występującym w tej procedurze – sędzią-komisarzem. Często jestem pytany o rolę sędziego-komisarza, stąd warto przybliżyć pokrótce jego „sylwetkę”.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka a skuteczność poręczenia

Jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności w obrocie prawnym jest poręczenie. W dobie wzrastającej popularności upadłości konsumenckiej oddłużenie z nią związane rodzi ważkie konsekwencje dla relacji pomiędzy dłużnikiem głównym a poręczycielem. W niniejszym artykule przybliżam omawiany problem.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka obojga małżonków - perspektywy

Ogłoszenie upadłości pociąga za sobą wiele istotnych skutków w płaszczyźnie majątkowej osoby ubiegającej się o oddłużenie. Skutki te dotykają także płaszczyzny majątkowej małżeńskiej. Omówimy konsekwencje upadłości w sytuacji, gdy oboje małżonkowie stają się upadłymi, jak i w przypadku, gdy upadłość ogłasza tylko jedno z nich.

Czytaj dalej...

Skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy

Wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku zadłużonych konsumentów jest ich prawem, a zarazem wielkim przywilejem. Dla przedsiębiorców z kolei wniosek taki jest obowiązkiem, którego zaniechanie może drogo kosztować. Konsekwencją tego zaniechania jest m.in. niemożność uzyskania konsumenckiego oddłużenia.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka – emigranci i cudzoziemcy

Emigracja zarobkowa Polaków jest zjawiskiem powszechnym i zakrojonym na szeroką skalę. Ponieważ z problemem bankructwa zetknąć się mogą także polscy emigranci, warte rozważenia jest zagadnienie, czy fakt zamieszkiwania za granicą stanowi przeszkodę w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przed polskim sądem i w oparciu o polskie ustawodawstwo.

Czytaj dalej...

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty

Najbardziej pożądanym rozwiązaniem z punktu widzenia zadłużonych konsumentów jest oddłużenie polegające na umorzeniu ich zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Zasady stosowania tej formy wyzbycia się długów wymagają szczegółowego omówienia, bowiem często są one błędnie rozumiane przez starających się o upadłość.

Czytaj dalej...

Status i rola syndyka w upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości zadłużeni konsumenci będą mieć często do czynienia z syndykiem masy upadłości, którego rola w postępowaniu upadłościowym jest doniosła. Swą pozycją i zakresem obowiązków przeciętnemu człowiekowi syndyk przypominać będzie komornika, jednak różnice pomiędzy tymi organami są dość istotne.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka a alimenty - skutki upadłości

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec danego dłużnika rodzić może uzasadnione obawy wierzycieli, którzy wskutek tej procedury mogą zostać pozbawieni w całości lub w części prawa zwrotu należności. W niniejszym artykule poruszę temat zaspokajania w postępowaniu upadłościowym wierzytelności alimentacyjnych.

Czytaj dalej...

Jakie zmiany w upadlosci konsumenckiej w 2017 r.?

Popularność upadłości konsumenckiej spowodowała zatory proceduralne w sądach upadłościowych, co zmusza ustawodawcę do kolejnych zmian. Minister Sprawiedliwości powołał już zespół mający za zadanie przygotować kolejną nowelizację Prawa upadłościowego, która ma usprawnić procedurę upadłościową i oddłużanie społeczeństwa.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka - przebieg postępowania

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą uruchomienie wieloetapowej procedury, która winna się zakończyć oddłużeniem wnioskodawcy. Zanim to jednak nastąpi, konsument zetknie się z takimi aktorami postępowania upadłościowego, jak sąd upadłościowy, sędzia-komisarz czy syndyk.

Czytaj dalej...

Skutki prawne ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Z uwagi na niekwestionowane zalety upadłości konsumenckiej wielu dłużników stara się o zyskanie statusu upadłego. Upadłość umożliwia dłuż rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu. Zanim jednak konsument zacznie ubiegać się o oddłużenie, powinien zapoznać się z konsekwencjami, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości.

Czytaj dalej...

Kiedy można skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Na łamach niniejszego bloga rozważaliśmy dotąd skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a także kto może z niej skorzystać. Teraz rozważymy kwestię warunków, jakie spełnić musi konsument, by móc osiągnąć oddłużenie. Oddłużenie w ramach procedury upadłościowej obwarowane jest kilkoma restrykcjami.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka jako ratunek przed komornikiem

Upadłość konsumencka jest dla dłużnika rozwiązaniem lepszym od egzekucji komorniczej, ale czy dłużnik rzeczywiście może wybierać między tymi postępowaniami? Co jeśli do domu dłużnika zapukał już komornik, egzekwując roszczenie na rzecz wierzyciela? Jak niewypłacalny konsument może się bronić w takiej sytuacji?

Czytaj dalej...

Upadłość czy egzekucja – co wybrać ma dłużnik? cz.3

W trzeciej odsłonie porównania egzekucji komorniczej z upadłością konsumencką uzupełniająco przedstawię dalsze korzyści związane z tą ostatnią procedurą. Przedstawione w niniejszym wpisie argumenty powinny zachęcić osoby zmagające się z niewypłacalnością do podjęcia aktywnych działań zmierzających do oddłużenia.

Czytaj dalej...

Upadłość czy egzekucja – co wybrać ma dłużnik? cz.2

W pierwszej odsłonie cyklu poświęconego dylematowi „Upadłość czy egzekucja?” wskazaliśmy ogólne różnice między egzekucją komorniczą a upadłością konsumencką. Przechodząc do sedna problemu, skupimy się na wskazaniu konkretnych zalet i wad obu postępowań z punktu widzenia interesów niewypłacalnego dłużnika.

Czytaj dalej...

Upadłość czy egzekucja – co wybrać ma dłużnik? cz.1

Wielu spośród zadłużonych konsumentów staje przed następującym dylematem: biernie poddawać się egzekucji komorniczej czy też złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Obie alternatywy prowadzą do przymusowego zaspokojenia wierzycieli. Należy zatem wyjaśnić różnice między postępowaniem egzekucyjnym a upadłością konsumencką.

Czytaj dalej...

Czwarty krok do oddłużenia - wniosek o ustalenie planu spłaty

Jak dotąd poznaliśmy już trzy kroki do umorzenia zobowiązań w ramach postępowania upadłościowego. Krok nr 1 to porada prawna, nr 2 – wniosek o ogłoszenie upadłości; nr 3 – kontakt z syndykiem. Upadłość konsumencka wymaga jednak podjęcia przez dłużnika dalszych kroków. W niniejszym artykule zajmiemy się wnioskiem o ustalenie planu spłaty.

Czytaj dalej...

Trzeci krok do oddłużenia - spotkanie z syndykiem

W jednym z wcześniejszych wpisów informowaliśmy już, że pierwszym zalecanym krokiem na drodze do skutecznego oddłużenia jest porada prawna, drugim krokiem winno stać się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (jeśli nie zaistnieją przeszkody do ogłoszenia upadłości). Krok trzeci to kontakt z syndykiem.

Czytaj dalej...

Drugi krok do oddłużenia - wniosek o ogłoszenie upadłości

Na łamach witryny naszej kancelarii informowaliśmy już, że pierwszym krokiem na drodze do oddłużenia jest porada prawna, która pozwoli zadłużonemu konsumentowi rozeznać się w jego sytuacji prawnej, a następnie wskazać drogę do oddłużenia. Kolejnym krokiem winno stać się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czytaj dalej...

Pierwszy krok do oddłużenia - porada prawna w kancelarii

Upadłość konsumencka jest najbardziej popularnym i najskuteczniejszym środkiem uwolnienia się od długów. Pierwszym krokiem na drodze do oddłużenia winna stać się konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym, której celem będzie ustalenie szans konsumenta na ogłoszenie upadłości.

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka - korzyści dla konsumenta

Nie od dziś wiadomo, że człowiek dąży do powiększania swojego majątku poprzez zakup własnego mieszkania czy samochodu Nierzadko dzieje się to na kredyt. Czasem zdarza się, że zobowiązania przekraczają możliwości płatnicze dłużników i jedyną myślą, która im się nasuwa jest uwolnienie od zadłużenia za cenę rezygnacji z majątku.

Czytaj dalej...