Zakres świadczeń alimentacyjnych uzależniony jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Uprawniony może domagać się środków niezbędnych dla zapewnienia egzystencji na odpowiednim poziomie, żądania te muszą być jednak adekwatne do możliwości majątkowych zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby rozumie się inaczej w przypadku gdy uprawnionym jest dziecko zobowiązanego, nie będące jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a inaczej gdy uprawnionym jest inna osoba. Dziecko może domagać się bowiem od swego rodzica zapewnienia mu tzw. równej stopy życiowej, czyli warunków bytowych równych tym, które zapewnione ma jego rodzic. Stąd też roszczenia alimentacyjne dziecka wytaczane przeciwko zamożnemu rodzicowi mogą opiewać na wiele tysięcy złotych miesięcznie. Inaczej natomiast wygląda sytuacja innych uprawnionych, którzy mogą domagać sie jedynie takich środków, które będą niezbędne dla wyciągnięcia ich z niedostatku (art. 133 par.2 KRO). Wyjątek od tej zasady stanowi art. 60 par.2 KRO, który mówi, iż w przypadku rozwodu, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka niewinnego, sąd może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, choćby nie znajdował się on w niedostatku.

Drugim czynnikiem warunkującym wysokość alimentów są zarobkowe oraz majątkowe możliwości zobowiązanego. Przepis, mówiąc zarówno o możliwościach zarobkowych, jak i majątkowych, przesądza jednoznacznie, iż ustalając wysokość alimentów sąd nie może ograniczyć się do oceny aktualnej sytuacji zawodowej zobowiązanego. Fakt, iż nie jest on aktualnie zatrudniony lub osiąga niskie dochody nie zawsze rzutuje bowiem na złą sytuację majątkową osoby, która może posiadać kilka nieruchomości, czy luksusowe pojazdy lub inny jeszcze drogocenny majątek. Osoba uprawniona zabezpieczona jest w ten sposób przed nieuczciwością zobowiązanego, który może pracować "na czarno" lub w inny jeszcze sposób ukrywać swoje faktyczne dochody. Dodatkowo podkreślić należy, iż przepis jednoznacznie mówi o możliwościach zarobkowych i majątkowych, a nie o sytuacji zarobkowej i majątkowej. Rozwiązanie takie ma za zadanie zabezpieczyć uprawnionego przed występującą nieraz sytuacją, w której zobowiązany mógłby pracować, ale nie chce, gdyż uznaje np. że lepiej pracować "na czarno" niż osiągać legalne dochody, z których znaczna część będzie przekazywana osobie uprawnionej do alimentów.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego polega w większości przypadków na przekazywaniu osobie uprawnionej odpowiednich środków pieniężnych lub rzeczowych. W przypadku jednak, gdy osobą uprawnioną jest niepełnosprawny lub dziecko, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie sie utrzymać, wykonanie tego obowiązku może polegać również częściowo lub nawet w całości na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego (a więc na opiece, przyrządzaniu posiłków, itp.).

Zarówno potrzeby uprawnionego, jak i możliwości zobowiązanego zmieniają się wraz z upływem czasu, co przekłada się na możliwość wyjścia z żądaniem zmiany wysokości alimentów. Problem ten omówiony został w kolejnym wpisie.


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kancelaria prawna Poznań

Alimenty Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz.