Ważnym elementem wyroku rozwodowego jest orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej przysługującej rozwiedzionym małżonkom nad ich dziećmi. Zgodnie z art. 58 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) sąd musi podjąć rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej – jest to obowiązkowy element wyroku rozwodowego.

Zgodnie z art. 95 §1 KRO władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. W praktyce, władza rodzicielska umożliwia chociażby podejmowanie decyzji o leczeniu dziecka, o jego edukacji, miejscu zamieszkania, czy też wyrażanie zgody (w pewnym zakresie) na zawieranie umów przez dziecko. Zobowiązuje również do należytego wychowania dziecka, tak by mogło ono należycie funkcjonować w społeczeństwie.

W typowej sytuacji sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych praw i obowiązków w stosunku do dziecka. Małżonkowie mogą jednak zawrzeć porozumienie w przedmiocie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i, o ile nie przeczy temu interes dziecka, sąd powinien to porozumienie uwzględnić i pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obydwojgu rodziców. Porozumienie rozwodników możliwe jest również oczywiście w sytuacji, gdy małżonkowie uzgadniają, że pełnia władzy rodzicielskiej ma przysługiwać tylko jednemu z nich. Jak już poruszone to zostało w artykule dotyczącym kontaktów z dziećmi, porozumienie małżonków jest zawsze pożądane – wspólnie poczynione ustalenia są przeważnie w większym stopniu przestrzegane oraz ograniczają siłę konfliktu obecnego często pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami.

Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rozwodników nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, gdyż może doprowadzać do paraliżu decyzyjnego, w przypadku którego o losie dziecka rozstrzygać będzie musiał sąd opiekuńczy. Rozwiązanie takie zalecane jest jedynie dla małżonków, którzy rozchodzą się w zgodzie i są przekonani, że będą w stanie zgodnie współdecydować o losie swych wspólnych dzieci. W wielu przypadkach rozwodzący się małżonkowie są jednak skonfliktowani i konflikt ten przenoszą (często nieświadomie) na swe dzieci.

Zgodnie z zasadą mówiącą, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, odnośnie wszystkich niepełnoletnich dzieci małżonków powinny co do zasady istnieć te same reguły dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej. Odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są tylko w wyjątkowych okolicznościach.


[publikacja: grudzień 2017].


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do kontaktu Klientów z całej Polski, a w szczególności z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.