W jednym z wcześniejszych wpisów przedstawione zostały najważniejsze informacje o winie w rozwodzie. Powiedzieliśmy już sobie, że sąd orzekający rozwód orzeka co do zasady również o winie obojga małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego i rozstrzygnięcie to może mieć bardzo istotne znaczenie dla sytuacji prawnej rozwiedzionych małżonków.

W w/w wpisie wymieniliśmy m.in. pokrótce przykładowe przesłanki winy małżonka w rozwodzie. Nad przesłankami tymi warto jednakże pochylić się głębiej i omówić je bardziej szczegółowo. Do najbardziej typowych przesłanek winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego należą:

  1. przemoc jednego z małżonków względem współmałżonka - chodzi tu zarówno o przemoc fizyczną, w której przodują mężczyźni, jak i przemoc słowną lub emocjonalną, stosowaną podobnie często przez mężczyzn, jak i kobiety;
  2. przemoc jednego z małżonków względem wspólnego dziecka małżonków lub dziecka współmałżonka - podobnie jak w przypadku przemocy względem współmałżonka, w grę wchodzi nie tylko przemoc fizyczna, ale również przemoc werbalna oraz emocjonalna - np. notoryczne poniżanie i obrażanie dziecka drugiego z współmałżonków, dla którego agresor nie jest rodzicem biologicznym;
  3. pijaństwo i inne nałogi jednego z małżonków - pijaństwo prowadzić może nie tylko do przemocy, ale również do trwonienia wspólnych pieniędzy małżonków oraz niszczenia więzi emocjonalnej między małżonkami;
  4. zdrada małżeńska - by można było mówić o zawinionej niewierności małżeńskiej, nie musi dojść do pozamałżeńskiego stosunku płciowego; jako zdrada małżeńska zakwalifikowany może również zostać w szczególności sexting - nacechowane treściami seksualnymi flirtowanie za pomocą sms-ów lub e-maili, a także inne zachowania mające charakter trwałego lub intensywnego flirtu;
  5. brak przyczyniania się przez jednego z małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny - zarówno trwonienie wspólnego kapitału małżonków przez jednego z nich, jak również brak zainteresowania małżonka w podjęciu aktywności zarobkowej; o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego nie może przy tym przesądzać naturalnie sytuacja, w której małżonkowie uzgadniają, że jedno z nich podejmuje działalność zarobkową, a drugie opiekuje się domem oraz dziećmi.

Do mniej typowych (częstokroć niedostrzeganych i przemilczanych), jednak również nierzadko spotykanych przesłanek winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego należą m.in:

  1. odmowa współżycia małżeńskiego - pożycie płciowe jest obowiązkiem każdego z małżonków i konsekwentne, nieusprawiedliwione odmawianie realizacji tego obowiązku (jak mało romantycznie by to nie brzmiało) może stanowić o winie małżonka w rozwodzie;
  2. zmiana wyznania lub światopoglądu - każdy ma oczywiście prawo do swojego światopoglądu i wyznania, jednakże w sytuacji, w której zmiana w tym zakresie podejmowana jest przez jednego z małżonków już po ślubie i ma charakter istotny dla współmałżonka, może to doprowadzić do zawinionego rozkładu pożycia małżeńskiego (np. przejście ma muzułmanizm lub hinduizm pomimo tego że ślub został zawarty w obrządku rzymskokatolickim i współmałżonek jest gorliwie wierzącym katolikiem);
  3. dopuszczenie się przez małżonka umyślnego przestępstwa - nie każdy jest w stanie kochać oszusta lub zabójcę i utrata uczucia względem małżonka, który dopuścił się skrajnie nagannego zachowania może być w pełni usprawiedliwiona;
  4. brak opieki nad współmałżonkiem w chorobie - wzajemna pomoc w codziennym życiu jest obowiązkiem każdego z małżonków;
  5. naganne zachowanie małżonka w stosunku do rodzinny współmałżonka - np. separowanie siebie, współmałżonka i wspólnych dzieci od rodziny współmałżonka.

Wyżej wymieniona lista przesłanek winy w rozwodzie nie ma oczywiście charakteru zamkniętego, a jedynie przykładowy. Małżonek stający w obliczu rozwodu powinien skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem i przedstawić mu możliwie szczegółowo i szczerze historię swojego małżeństwa, zaznaczając w szczególności ewentualne wystąpienie w/w sytuacji, a także innych sytuacji, które w ocenie małżonka mogły prowadzić do rozkładu więzi małżeńskich. 


[publikacja: grudzień 2017].


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do kontaktu Klientów z całej Polski, a w szczególności z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.