Znakiem naszych czasów jest to, że wiele małżeństw się rozpada. Małżonkowie wychodzą ze słusznego zapewne przekonania, że lepiej rozejść się niż kontynuować związek nie dający im szczęścia. Przed rozpoczęciem nowej drogi życiowej zamknąć należy jednak dotychczasowy etap - wówczas pojawia się pytanie ile kosztuje rozwód.

Koszt rozwodu może być różny i zależy w szczególności od następujących czynników:

  1. rezygnacji lub braku rezygnacji z orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego;
  2. objęcia pozwem o rozwód żądania zasądzenia alimentów na rzecz jednego z małżonków lub dzieci stron;
  3. objęcia pozwem o rozwód wniosku o podział majątku wspólnego małżonków;
  4. korzystania przez rozwodzących się małżonków ze wsparcia profesjonalnych pełnomocników (radców prawnych lub adwokatów);
  5. ilości świadków przesłuchiwanych w sprawie;
  6. przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego;
  7. konieczności korzystania z usług tłumacza przysięgłego.

ORZEKANIE O WINIE:

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (zwanej dalej "Ustawą") od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 PLN. Zgodnie jednak z art. 79 ust.1 pkt 3 ppkt b) Ustawy, w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, po uprawomocnieniu wyroku sąd zwraca połowę uiszczonej opłaty od pozwu. Koszt opłaty sądowej od pozwu o rozwód spada więc finalnie w takiej sytuacji do 300 PLN.

ALIMENTY:

W przypadku żądania zasądzenia alimentów opłata od pozwu o rozwód nie ulega zmianie. Strona dochodząca alimentów zwolniona jest bowiem z konieczności ponoszenia opłaty od pozwu w tym zakresie. Jeśli jednak w wyroku rozwodowym sąd zasądzi alimenty na rzecz jednego z małżonków, to zgodnie z art. 26 ust.2 Ustawy pobiera się od małżonka zobowiązanego do płatności alimentów opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia. Opłata ta wyniesie co do zasady 5% rocznej wartości zasądzonych alimentów. Jeśli więc sąd zasądzi na rzecz jednego z małżonków alimenty w wysokości 1000 PLN, zasądzi również od małżonka zobowiązanego dodatkową opłatę w wysokości 600 PLN (1000 x 12 x 0,05). Dodatkowo, orzeczenie w zakresie alimentów może skutkować koniecznością zwrotu współmałżonkowi wyższych kosztów obsługi prawnej małżonka reprezentującego w postępowaniu rozwodowym dziecko uprawnione do alimentów lub uprawnionego osobiście do alimentacji.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO:

Zgodnie z art. 26 ust.2 Ustawy, jeżeli sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji w sprawie o rozwód dokona podziału majątku wspólnego małżonków, pobiera opłatę przewidzianą dla wniosku o podział majątku wspólnego. Opłata taka to 1000 PLN albo 300 PLN - jeżeli małżonkowie przedstawią zgodny projekt podziału majątku wspólnego. W praktyce natomiast w sprawach rozwodowych rzadko dochodzi do podziału majątku wspólnego i podział taki następuje dopiero po rozwodzie - w odrębnym postępowaniu.

KORZYSTANIE Z USŁUG RADCY PRAWNEGO:

Koszty obsługi prawnej rozwodu przed sądem I instancji, w przypadku gdy w jego zakres nie wchodzi podział majątku wspólnego, kształtują się zasadniczo w granicach 3-8 tys. PLN (w zależności od stopnia złożoności sprawy). Ewentualne postępowanie apelacyjne to najczęściej koszt na poziomie dodatkowych 2-3 tys. PLN. Strona wyłącznie winna rozwodu lub strona zobowiązana wyrokiem rozwodowym do zapłaty alimentów, ponieść będzie musiała często jeszcze dodatkowo koszty obsługi prawnej współmałżonka - najczęściej będzie to kwota kilku tysięcy PLN a jej wysokość zależy w szczególności od wysokości zasądzonych alimentów.

ŚWIADKOWIE:

Należy mieć na względzie, że świadkowi przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów jego stawiennictwa przed sądem. Koszty takie mogą zostać nałożone np. na stronę wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego lub rozłożone na obydwoje małżonków. Czasami sąd uzależnia dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka od uiszczenia zaliczki na koszty takiego przesłuchania przez Stronę wnioskującą o przesłuchanie konkretnego świadka.

OPINIA BIEGŁEGO:

Koszty sprawy rozwodowej wzrosną w razie zawnioskowania o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Może tutaj chodzić np. o biegłego psychologa, który oceni kompetencje rodzicielskie małżonków i ich więzi z małoletnimi dziećmi, jak i o biegłych z zakresu szacowania wartości nieruchomości, przedsiębiorstw, samochodów, etc. Koszty takich biegłych to w zależności od przedmiotu zleconej opinii i stopnia jej złożoności od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY:

Zdarza się, że rozwodzący się małżonkowie są różnej narodowości i jedno z nich nie posługuje się językiem polskim. Przesłuchanie takiego małżonka odbyć się powinno z udziałem tłumacza przysięgłego. Dodatkowo, w przypadku gdy któreś z małżonków zamieszkuje zagranicą i chce przedłożyć w sądzie dokumenty sporządzone w języku obcym, powinno przedłożyć je z tłumaczeniami sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego. Generuje to oczywiście dodatkowe koszty, które również muszą zostać finalnie pokryte przez którąś ze Stron.

KOSZTY ŹLE POPROWADZONEGO ROZWODU:

Jak wskazano powyżej, koszty obsługi prawnej rozwodu nie są niskie. Dlaczego warto mimo wszystko je ponieść? Strona, która zostanie uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego może zostać zobowiązana do pokrycia całości kosztów postępowania rozwodowego, do tego do płatności alimentów na rzecz byłego współmałżonka. Do tego dochodzi ewentualne niekorzystne ustalenie wysokości alimentów na rzecz dzieci Stron oraz koszty emocjonalne związane z ewentualnym niekorzystnym rozstrzygnięciem w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów byłych współmałżonków z ich małoletnimi dziećmi. Waga rozwodu jest więc olbrzymia - zarówno w finansowym, jak i emocjonalnym wymiarze. Z tego względu warto zainwestować w usługi radcy prawnego, który pomoże w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym oraz zmniejszy stres odczuwany przez rozwodzącą się osobę w związku z postępowaniem sądowym.


[publikacja: luty 2018].


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do kontaktu Klientów z całej Polski, a w szczególności z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.