Celem wniesienia pozwu jest doprowadzenie do ustalenia przez sąd wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jaki ciąży na osobie zobowiązanej do alimentacji. W praktyce najczęściej tego rodzaju pozwy składane są przez rodziców po usamodzielnieniu się dzieci, a także przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz byłych małżonków.


Sąd właściwy:

Sporządzając jakiekolwiek pismo procesowe, w pierwszej kolejności musimy określić sąd, do którego pismo to wnosimy. Prawo przewiduje ściśle jaki sąd jest przeznaczony do rozpoznania konkretnej sprawy. Sprawy alimentacyjne rozpatrywane sa zawsze przez sądy rejonowe - wydziały rodzinne i nieletnich. Pozew należy więc wnieść do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla danej sprawy - a więc właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów). Aktualnie zdecydowana większość sądów na swych stronach internetowych informuje dla jakiego obszaru są właściwe miejscowo. Pozew można złożyć osobiście w budynku sądu w biurze podawczym albo przesłać go na adres sądu drogą pocztową (listem poleconym).


Powód:

Powodem w przypadku pozwu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego jest zawsze osoba zobowiązana do płacenia alimentów. Przy określeniu stron sprawy (a więc powoda oraz pozwanego), podajemy również obowiązkowo ich adresy zamieszkania. Należy przy tym podkreślić, że adresem zamieszkania będzie miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, zatem nie zawsze będzie to adres wskazany w dowodzie osobistym. UWAGA: Począwszy od dnia 07.07.2013 r. powód będący osobą fizyczną zobowiązany jest również do wskazania w pozwie swojego numeru PESEL.


Pozwany:

Pozwanym jest osoba uprawniona do otrzymywania alimentów. Podobnie jak w przypadku powoda, zawsze musimy pamiętać, by obok imienia oraz nazwiska pozwanego podać również jego adres zamieszkania.


Wartość przedmiotu sporu:

Wartość przedmiotu sporu musi zostać obowiązkowo podana gdy przedmiotem powództwa są prawa majątkowe. Prawem majątkowym jest oczywiście również prawo do alimentów. Jaką więc należy wpisać wartość przedmiotu sporu? Jeśli żądamy wygaśnięcia alimentów w wysokości np. 500 zł miesięcznie, wartością przedmiotu sporu jest iloczyn tej kwoty oraz liczby 12 miesięcy (art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego). W naszym przykładzie, wartość przedmiotu sporu wyniesie więc 6000 zł.


Żądania pozwu:

Przechodząc do żądań pozwu, w pierwszej kolejności musimy wskazać czego żądamy i od kogo. Sprawy dotyczące wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego polegają na żądaniu odebrania przez sąd pozwanemu uprawnienia do otrzymywania od powoda środków utrzymania - ze względu na zmianę okoliczności powodującą usamodzielnienie się pozwanego.

W dalszej kolejności - opcjonalnie - możemy żądać zabezpieczenia prawa powoda do zaprzestania płatności alimentów już na czas trwania procesu. Należy mieć świadomość, iż sprawy alimentacyjne ciągną się miesiącami i trwają bardzo często dłużej niż rok, a konieczność płatności dotychczasowej kwoty alimentów przez cały czas trwania procesu może być zbyt znaczącym obciążeniem dla osoby zobowiązanej. Może być też tak, że nie istnieją już obiektywne powody dla alimentacji pozwanego a późniejszy zwrot przez pozwanego kwot pobranych w okresie trwania procesu jest ze względu na sytuacje majątkową pozwanego wątpliwy. Żądanie to, tak samo jak każde inne żądanie pozwu, należy uzasadnić w części przeznaczonej na uzasadnienie pozwu, gdzie musimy wykazać dlaczego płatność alimentów powinna zostać zawieszona na czas trwania procesu.

Następnie warto wnieść o zobowiązanie pozwanego do zwrotu powodowi poniesionych przez niego kosztów procesu. Punktu tego specjalnie nie trzeba uzasadniać i nic on nas nie kosztuje, natomiast w razie poniesienia kosztów procesu, możemy domagać się by sąd w wyroku końcowym nakazał pozwanemu ich zwrot. W sprawach o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego powód jest zobowiązany do uiszczenia opłaty stosunkowej od pozwu w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu (zgodnie z naszym przykładem będzie to 300 zł).

Kolejnym formalnym zapisem jaki zamieszczany jest w większości pozwów, jest żądanie rozpoznania sprawy przez sąd także w przypadku nieobecności powoda. Bez takiego zapisu, w większości spraw, w tym w sprawie o wygaśnięcie alimentów, sąd może zawiesić postępowanie jeśli powód nie stawi się bez usprawiedliwienia na pierwszą rozprawę. Zawieszenie postępowania wydłuży z kolei znacząco czas dochodzenia roszczeń.


Dowody:

Ważnym punktem pozwu jest żądanie przeprowadzenia przez sąd dowodów, które wykażą, że nasze żądania są zasadne. W miejscu tym powołać można rozmaite dowody - np. świadków (wymieniając ich z imienia i nazwiska, i wskazując ich adresy zamieszkania - by sąd mógł ich wezwać na rozprawę), dokumenty (mające wykazać samodzielność pozwanego), dowody z opinii biegłych (np. dla wykazania wartości majątku pozwanego). Pamiętać przy tym należy, iż żądając (najlepiej w podpunktach) przeprowadzenia przez sąd kolejnych dowodów, zobowiązani jesteśmy wskazać sądowi co ma dany dowód udowodnić. Przykładowo: "przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron - dla wykazania, iż pozwany ukończył studia wyższe i podjął pracę w ...................".


Uzasadnienie:

Uzasadnienie jest częścią pozwu, w której strona powodowa obowiązana jest wykazać dlaczego jej żądania są słuszne. Jest to zwykle najdłuższa, najbardziej opisowa część pisma, w której należy uzasadnić jakie okoliczności wpłynęły na konieczność uznania, że obowiązek alimentacyjny wygasł. W szczególności należy wskazać okoliczności związane z wiekiem pozwanego i jego możliwościami zarobkowymi, nie zawsze bowiem studiowanie pozwanego będzie podstawą do uznania, że obowiązek alimentacyjny należy utrzymać. Inaczej wygląda bowiem sytuacja dwudziestoletniej osoby, która podjęła studia dzienne na wymagającym kierunku, a inaczej osoby, która w wieku 25 lat po raz kolejny zapisała się na studia prowadzone w trybie niestacjonarnym i jest w stanie podjąć pracę zarobkową.


Załączniki:

Stałym, zawsze dołączanym do pozwu alimentacyjnego załącznikiem jest odpis pozwu i jego załączników (a więc po prostu drugi egzemplarz pozwu oraz załączników), który sąd przesyła następnie pozwanemu. Zawsze należy pamiętać o dołączeniu tego drugiego kompletu dokumentów, w przeciwnym bowiem razie wezwie nas do tego sąd, co wydłuży czas potrzebny do uzyskania alimentów. Kolejnym wymaganym załącznikiem jest potwierdzenie dokonania opłaty stosunkowej od pozwu. Warto także dołączyć ksero dokumentu wskazującego na istnienie i wysokość obowiązku alimentacyjnego między powodem a pozwanym. Jeżeli pozew składa pełnomocnik, wśród załączników musi się znaleźć również dokument pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kancelaria prawna Poznań

Alimenty Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz.