Egzekucja świadczeń alimentacyjnych nie zawsze jest koniecznością. Przeważnie zobowiązany dobrowolnie płaci alimenty. Niestety zdarzają się jednak również takie sytuacje kiedy mimo sądowego ustalenia prawa do alimentów, zobowiązany nie spełnia ciążącego na nim obowiązku w ogóle albo spełnia swój obowiązek tylko częściowo.

Prawo do alimentów, które zostało wyrażone w konkretnej comiesięcznej kwocie w wyroku albo ugodzie sądowej bądź w ugodzie zawartej przed mediatorem i następnie zaakceptowanej przez sąd, nie jest jednoznaczne z otrzymaniem tej kwoty do rąk uprawnionego. Na szczęście ustawodawca, kierując się zasadami współżycia społecznego, wprowadził liczne proceduralne ułatwienia uznając, że świadczenia alimentacyjne powinny być spełniane w jak najszerszym zakresie przez zobowiązanych. W związku z tym osobie uprawnionej do alimentów zostanie doręczony z urzędu (czyli bez składania wniosku) tytuł wykonawczy przez sąd pierwszej instancji (sąd rejonowy), który wydał orzeczenie. Oczywiście warunkiem doręczenia tytułu wykonawczego jest uprawomocnienie się orzeczenia, czyli upłynięcie terminu do wniesienia środka zaskarżenia od wydanego orzeczenia przez sąd I instancji. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego wierzyciel (uprawniony do alimentów) zazwyczaj już wie czy dłużnik (zobowiązany do alimentów) wywiązuje się ze swojego obowiązku, czy też nie – przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji warto jednak wezwać dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

W przypadku kiedy dłużnik alimentacyjny nie płaci zasądzonych alimentów, niezbędnym może się okazać złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji alimentów do którego należy załączyć uzyskany tytuł wykonawczy. Adresatem wniosku będzie komornik właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika bądź komornik właściwy dla miejsca zamieszkania wierzyciela. Dopuszczalne jest także dowolne wybranie komornika przez wierzyciela (konieczne jest wtedy załączenie do wniosku dodatkowego oświadczenia). Dokonując wyboru należy pamiętać, że nie każdy komornik będzie wykonywał swoje czynności z taką samą szybkością i skutecznością. Osobą, która wnosi o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych jest uprawniony do alimentacji. W przypadku gdy będzie to osoba małoletnia (czyli poniżej 18 roku życia) konieczne jest aby reprezentował ją jej przedstawiciel ustawowy (zazwyczaj będzie to matka albo ojciec). Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów przez wierzyciela.

Egzekucja alimentów ma pierwszeństwo przed egzekucją innych zobowiązań, co pozwala na uzyskanie zasądzonych kwot w sytuacji kiedy dłużnik posiada jakiekolwiek dochody lub majątek. W przypadku kiedy dłużnik nie posiada żadnego źródła dochodów ani majątku i egzekucja okazała się bezskuteczna, a uprawnionym do alimentacji jest osoba małoletnia istnieje możliwość ubiegania się o tzw. świadczenie alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego.


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kancelaria prawna Poznań

Alimenty Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz.