Potrzeby uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej mogą oczywiście rosnąć bądź też spadać z biegiem czasu. Konsekwentnie, na podstawie art. 138 KRO, dopuszczalne jest wytoczenie powództwa zarówno o podwyższenie, jak i o obniżenie obowiązku alimentacyjnego.

Z wyżej wymienionymi powództwami można wystąpić jeśli zakres obowiązku alimentacyjnego został wcześniej ustalony drogą wyroku sądu, ugody bądź umowy. Jeśli żadne takie rozstrzygnięcie wcześniej nie zapadło, należy wytoczyć powództwo o ustalenie, a nie o podwyższenie czy też obniżenie obowiązku alimentacyjnego.

Podstawą do wytoczenia powództwa o podwyższenie wysokości alimentów jest wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, bądź też wzrost możliwości zarobkowych lub majątkowych zobowiązanego. Tak też, najczęstszymi przyczynami uzasadniającymi wystąpienie z takim powództwem mogą być:

  1. rozpoczęcie przez małoletniego uprawnionego nauki w szkole, co generuje nowe wydatki na podręczniki, itp.;
  2. choroba uprawnionego wiążąca się z kosztami leczenia;
  3. znalezienie przez zobowiązanego pracy, bądź też wzrost wysokości otrzymywanego przez niego wynagrodzenia;
  4. nabycie przez zobowiązanego jakiegokolwiek majątku, np. w drodze dziedziczenia.

Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego samodzielną przyczyną uzasadniającą podwyższenie wysokości alimentów nie może być inflacja, gdyż wpływa ona podobnie na wzrost potrzeb uprawnionego oraz na spadek możliwości zobowiązanego do alimentów.

Podstawą do wystąpienia z powództwem o obniżenie wysokości alimentów może być spadek usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak i spadek możliwości zarobkowych bądź majątkowych zobowiązanego. W praktyce bardzo ciężko wykazać, iż potrzeby uprawnionego spadły (przykładem takim może być zakończenie leczenia/rehabilitacji dziecka). Najczęstszymi powodami uzasadniającymi obniżenie wysokości alimentów mogą więc być:

  1. niezawiniona przez zobowiązanego utrata przez niego zatrudnienia, połączona z ciężką sytuacją na rynku pracy;
  2. niezawiniona utrata przez zobowiązanego majątku wynikająca np. z pożaru, powodzi, itp.;
  3. ciężka/przewlekła choroba zobowiązanego obniżająca jego możliwości zarobkowe.

Na zakończenie warto przypomnieć, iż strona występująca o podwyższenie wysokości alimentów zwolniona jest od ponoszenia kosztów sądowych. Przywilej ten nie dotyczy strony występującej o obniżenie wysokości alimentów.


[publikacja: listopad 2017].


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do kontaktu Klientów z całej Polski, a w szczególności z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.