Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów sporządza się w sytuacjach kiedy dłużnik dobrowolnie nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Nie zawsze bowiem zasądzenie przez sąd alimentów jest równoznaczne z ich faktycznym otrzymaniem od osoby zobowiązanej do alimentacji.

Komornik:

Sporządzając pismo w postępowaniu egzekucyjnym, w pierwszej kolejności musimy określić organ, do którego pismo to wnosimy. W przypadku wniosku o wszczęcie egzekucji alimentów organem tym będzie komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dłużnika albo miejsca zamieszkania wierzyciela. Właściwość miejscowa komorników ustalana jest na podstawie właściwości miejscowej sądów rejonowych. Przykład: jeśli dłużnikiem jest osoba mieszkająca w Poznaniu na os. Bolesława Chrobrego to sądem właściwym miejscowo dla spraw alimentacyjnych związanych z tą osobą będzie Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu. Zatem właściwym komornikiem będzie każdy komornik działający przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu (lista komorników jest zazwyczaj dostępna na stronie sądu rejonowego, przy którym działają). Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii komorniczej albo wysłać listem poleconym na adres kancelarii. Ważną informacją jest ustawowe zwolnienie wierzyciela od kosztów postępowania egzekucyjnego.


Wierzyciel:

Wierzycielem w przypadku wniosku o egzekucję alimentów jest zawsze osoba uprawniona do alimentów, która w postępowaniu rozpoznawczym występowała jako powód. Przy określeniu stron postępowania (wierzyciela i dłużnika), podajemy również obowiązkowo ich adresy zamieszkania. Należy podkreślić, że adresem zamieszkania będzie miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, zatem nie zawsze będzie to adres wskazany w dowodzie osobistym. Jeżeli wierzycielem jest osoba małoletnia dodatkowo należy wskazać kto będzie reprezentował ją w toku postępowania. Przedstawicielem ustawowym małoletniego są jego rodzice, w przypadku kiedy alimenty są dochodzone od jednego z rodziców drugi będzie reprezentował małoletniego i należy wpisać jego dane. Przykładowo: Wierzyciel – Filip Kowalski reprezentowany przez matkę Joannę Kowalską.


Dłużnik:

Dłużnikiem będzie osoba, która w postępowaniu rozpoznawczym występowała jako pozwany. Należy podać aktualny adres zamieszkania dłużnika.


Tytuł wykonawczy:

Podstawą do wszczęcia egzekucji jest posiadanie przez wierzyciela tytułu wykonawczego, czyli orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Innymi słowy tytułem wykonawczym jest wyrok albo ugoda sądowa zaopatrzone w sentencję wskazującą, że powód jest uprawniony do dochodzenia od pozwanego wskazanych w orzeczeniu alimentów. W przypadku spraw o alimenty, sąd po wydaniu orzeczenia powinien z urzędu nadać klauzulę wykonalności i doręczyć tytuł wykonawczy powodowi. Zatem w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy dołączyć do niego tytuł wykonawczy, który stanowi dowód, że żądanie powoda jest uprawnione.


Żądania wierzyciela:

Po wskazaniu podstawy uprawnienia wierzyciela, należy wskazać o co dokładnie wnosi wierzyciel i w jakim zakresie egzekucja ma być przeprowadzona. Może zdarzyć się tak, że dłużnik będzie spełniał swoje zobowiązanie częściowo i wtedy żądanie całości alimentów byłoby nieuzasadnione. Przykładowo: sąd zasądził na rzecz małoletniego Filipa Kowalskiego alimenty w kwocie 600 zł miesięcznie, jednak zobowiązany do alimentacji miesięcznie płaci jedynie 300 zł miesięcznie. W takiej sytuacji wierzyciel może domagać się jedynie pozostałych 300 zł miesięcznie + odsetki od tej kwoty. W przypadku wielomiesięcznej zaległości warto przedstawić tabelkę, która wskaże w jakim miesiącu jaka kwota alimentów nie została wpłacona przez dłużnika – dodatkowo warto także załączyć przelewy na rachunek bankowy rodzica uprawnionego do odbioru alimentów wierzyciela. Dokładne wyliczenie zaległości alimentacyjnych dłużnika nie jest obowiązkiem wierzyciela, ale może wpłynąć na przyspieszenie egzekucji. Należy także pamiętać, że nierzetelne przedstawienie zaległości dłużnika może spowodować podniesienie przez niego zrzutów przeciwegzekucyjnych, co niewątpliwie wydłuży postępowanie egzekucyjne.

W sprawach o egzekucję alimentów nie jest konieczne wskazywanie sposobów przeprowadzenia egzekucji. Wiadomym jest, że najprostszym sposobem egzekucji jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę lub egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Warto zatem wskazać pracodawcę lub bank w którym dłużnik posiada rachunek. Jednak często okazuje się, że dłużnik alimentacyjny nie posiada żadnych oficjalnych środków pieniężnych, z których mógłby zaspokoić się wierzyciel. W takich sytuacjach, jeśli wierzyciel ma wiedzę o majątku dłużnika np. o samochodzie, którego jest on właścicielem, warto wskazać organowi egzekucyjnemu taką ruchomość. Praktyka pokazuje, że dłużnik alimentacyjny, którego np. samochód może zostać zlicytowany potrafi się zmobilizować i nagle znaleźć kwotę zaległych alimentów.


Uzasadnienie:

Uzasadnienie wniosku o egzekucję alimentów jest tą częścią pisma, w której wierzyciel powinien zwięźle wskazać co jest powodem żądania egzekucji. W odróżnieniu od uzasadnienia pozwu, ta część pisma nie musi być zbytnio rozbudowana. W uzasadnieniu warto wskazać na dotychczasowe zachowanie dłużnika, a także zamieścić informacje dotyczące tytułu wykonawczego. Można również opisać zgodnie ze stanem swojej wiedzy majątek dłużnika i jego zajęcia zarobkowe.


Załączniki:

Stałym, zawsze dołączanym do wniosku załącznikiem jest tytuł wykonawczy. W przypadku niezałączenia tytułu organ egzekucyjny wezwie nas do tego, co wydłuży czas postępowania. Warto także dołączyć ksera dokumentów potwierdzających twierdzenia wierzyciela zawarte we wniosku.


[publikacja: listopad 2017].


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do kontaktu Klientów z całej Polski, a w szczególności z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.