Wbrew dość powszechnemu mniemaniu, alimenty nie są należne jedynie dzieciom. Dość częstą sytuacją jest zasądzenie alimentów na rzecz byłego małżonka. Stosunkowo rzadką, ale również występującą jest natomiast sytuacja żądania zapłaty alimentów przez rodziców względem dzieci, a także przez rodzeństwo.

Prawo do alimentów przysługuje dwóm następującym kategoriom osób:

  1. dzieciom, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie;
  2. osobom, które znajdują się w niedostatku.

Z powyższego wynika, że dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, gdyż jest małoletnie, niepełnosprawne, ciężko chore lub nie zakończyło jeszcze edukacji, może domagać się od swych rodziców alimentów nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku. Przyjmuje się bowiem, że dziecko takie ma prawo do takiej samej stopy życiowej jak jego rodzice. Zasada ta rzutuje również na wysokość alimentów, których dziecko może się domagać - wysokość ta nie jest ograniczona do sumy niezbędnej dla wyciągnięcia dziecka z niedostatku, ale może być znacznie wyższa - zmierzając do zrównania stopy życiowej dziecka ze stopą życiową rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Dla stwierdzenia czy jest się uprawnionym do alimentów, należy wiedzieć od kogo zgodnie z polskim prawem można ich żądać. Osobami zobowiązanymi do alimentów mogą być:

  1. współmałżonek (po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa, albo po orzeczeniu separacji);
  2. krewni w linii prostej (a więc, w następującej kolejności: dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie);
  3. rodzeństwo;
  4. przysposabiający;
  5. ojciec dziecka pozamałżeńskiego (w ograniczonym zakresie alimentów może żądać matka takiego dziecka; dziecko może dochodzić alimentów od ojca niezależnie od tego, czy pochodzi z małżeństwa, czy jest dzieckiem pozamałżeńskim);
  6. ojczym, macocha, pasierb (w ograniczonym zakresie).

Na zakończenie warto dodać, że obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności (np. brata) powstaje dopiero wtedy, gdy osoba uprawniona nie może uzyskać alimentów od osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (np. od ojca).


[publikacja: listopad 2017].


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do kontaktu Klientów z całej Polski, a w szczególności z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.