Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Wyjątkowo obowiązek ten może zostać nałożony również na byłego małżonka lub inną osobę.

Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi (a więc w sytuacji, gdy uprawnionym do alimentów jest ojciec, to w pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny obciąża pełnoletniego syna, a dopiero później dziadka), natomiast wstępnych przed rodzeństwem. Przykładowy pięćdziesięciolatek - Jan Kowalski, znajdując się w sytuacji uprawniającej go do żądania alimentów, może więc w pierwszej kolejności żądać ich od swych pełnoletnich dzieci, później (a więc gdy nie może ich uzyskać od dzieci) od rodziców, a dopiero na końcu od swego rodzeństwa.

Alimenty pełnią funkcję zabezpieczenia potrzeb bytowych członków rodziny i stanowią przejaw szczególnej roli jaką polski system prawny przypisuje rodzinie. Osoba, która popada w trudną sytuację majątkową i nie jest w stanie z sytuacji tej podnieść się o własnych siłach, może żądać wsparcia od lepiej radzących sobie krewnych. Wyjątkową funkcję pełnią alimenty należne dzieciom od ich rodziców. Dziecko, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać (np. dziecko małoletnie, uczące się, chore lub niepełnosprawne), ma prawo do alimentów od swoich rodziców nie tylko wtedy, gdy znajduje się w niedostatku, ale także wtedy, gdy jego stopa życiowa jest niższa od stopy życiowej rodzica. Szerzej temat ten zostanie rozwinięty w dwóch kolejnych artykułach.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego polega w większości przypadków na przekazywaniu osobie uprawnionej odpowiednich środków pieniężnych lub rzeczowych. W przypadku jednak, gdy osobą uprawnioną jest niepełnosprawny lub dziecko, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie sie utrzymać, wykonanie tego obowiązku może polegać również częściowo lub nawet w całości na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego (a więc na opiece, przyrządzaniu posiłków, itp.).

Obowiązek alimentacyjny uregulowany został w art. 60 - 61, art. 61(4) oraz art. 128 - 144(1) KRO. Kwestie procesowe, związane z sądowych dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych normuje natomiast Kodeks postępowania cywilnego. W sytuacji, w której alimentów chcemy dochodzić od osoby zamieszkałej na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bardzo duże znaczenie będzie miało również Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.


[publikacja: listopad 2017].


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do kontaktu Klientów z całej Polski, a w szczególności z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.