PRAWO RODZINNE - ROZWÓD, ALIMENTY I PRAWA RODZICIELSKIE

Witamy na blogu poświęconym prawu rodzinnemu, który pisany jest z myślą o osobach borykających się z trudnymi i angażującymi emocjonalnie problemami wynikającymi z uwikłania w sprawy o rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem oraz władzę rodzicielską.

Autorem bloga jest radca prawny Krzysztof Doliński, posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw i udzielaniu porad z zakresu prawa rodzinnego, a także przygotowanie z zakresu psychologii zdobyte w toku ukończonych studiów psychologicznych.

tel: 530 001 500 | e-mail: k.dolinski@bdrp.pl

Rozwód a spółdzielcze prawo do lokalu

Konsekwencją rozwodu prawie zawsze jest formalny lub nieformalny podział majątku. Czasem formalny podział odkładany jest jednak w czasie a realna konieczność jego przeprowadzenia następuje dopiero wiele lat po rozwodzie – np. przy okazji postępowania spadkowego prowadzonego po śmierci jednego z byłych współmałżonków.

Czytaj dalej...

Ile kosztuje rozwód?

Znakiem naszych czasów jest to, że wiele małżeństw się rozpada. Małżonkowie wychodzą ze słusznego zapewne przekonania, że lepiej rozejść się niż kontynuować związek nie dający im szczęścia. Przed rozpoczęciem nowej drogi życiowej zamknąć należy jednak dotychczasowy etap - wówczas pojawia się pytanie ile kosztuje rozwód.

Czytaj dalej...

Różne udziały w majątku wspólnym

We wcześniejszym wpisie omówiliśmy najważniejsze problemy związane z postępowaniem w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków. Niniejszy artykuł poświęcony zostanie w całości tematyce ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków. Najczęściej bowiem małżonkowie uważają, że w różnym stopniu pracowali na wspólny majątek.

Czytaj dalej...

Podział majątku wspólnego

Większość nowożeńców decyduje się na ustanowienie między sobą wspólności majątkowej. Ma to swoje określone zalety, ale stanowi również znaczny problem na wypadek rozwodu. Małżonkowie decydując, że nie chcą żyć dalej wspólnie, muszą podzielić między siebie wspólnie zgromadzony majątek. Najczęściej trudno przy tym o zgodę co do zasad takiego podziału.

Czytaj dalej...

Wygaśnięcie alimentów

Jednym z najczęstszych problemów nurtujących osoby zobowiązane do alimentacji dzieci jest pytanie czy obowiązek alimentacji samoistnie wygasa a jeśli tak, to kiedy? Czy rodzic nadal zobowiązany jest do alimentacji dziecka, które ukończyło 18 lat? Jeśli nie, to czy może po prostu zaprzestać płacenia alimentów, czy sprawę należy skierować do sądu?

Czytaj dalej...

Przesłanki winy w rozwodzie

W jednym z wcześniejszych wpisów przedstawione zostały najważniejsze informacje o winie w rozwodzie. Powiedzieliśmy już sobie, że sąd orzekający rozwód orzeka co do zasady również o winie obojga małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego i rozstrzygnięcie to może mieć bardzo istotne znaczenie dla sytuacji prawnej rozwiedzionych małżonków.

Czytaj dalej...

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Elementem wyroku rozwodowego, który budzi często największe emocje, jest orzeczenie w przedmiocie zasad utrzymywania kontaktów rozwodzących się małżonków z ich niepełnoletnimi dziećmi. Zgodnie z art. 58 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) sąd musi w sprawie o rozwód podjąć rozstrzygnięcie o kontaktach rodziców z dziećmi.

Czytaj dalej...

Władza rodzicielska po rozwodzie

Ważnym elementem wyroku rozwodowego jest orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej przysługującej rozwiedzionym małżonkom nad ich dziećmi. Zgodnie z art. 58 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) sąd musi podjąć rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej – jest to obowiązkowy element wyroku rozwodowego.

Czytaj dalej...

Rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z art. 57 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO), na zgodny wniosek małżonków sąd zaniecha orzekania o winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Przyjmuje się wtedy, że żaden z małżonków nie ponosi winy rozkładu pożycia, co kreuje sytuację prawną w sposób odmienny od orzeczenia rozwodu z winy obojga małżonków.

Czytaj dalej...

Wina w rozwodzie

Zgodnie z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) sąd orzekający rozwód orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Sąd nie będzie orzekał o winie jedynie na zgodne żądanie rozwodzących się małżonków. Orzekanie o winie ma swoje zalety, jak i wady.

Czytaj dalej...

Przesłanki rozwodu

Rozwód jest w Polsce nadal instytucją szczególnie chronioną przepisami prawa. Osoby chcące się rozwieść muszą wykazać sądowi istnienie tzw. przesłanek pozytywnych – a więc okoliczności wymaganych dla orzeczenia rozwodu oraz brak istnienia tzw. przesłanek negatywnych – a więc okoliczności uniemożliwiających orzeczenie rozwodu.

Czytaj dalej...

Wniosek o egzekucję alimentów

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów sporządza się w sytuacjach kiedy dłużnik dobrowolnie nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Nie zawsze bowiem zasądzenie przez sąd alimentów jest równoznaczne z ich faktycznym otrzymaniem od osoby zobowiązanej do alimentacji.

Czytaj dalej...

Pozew o wygaśnięcie alimentów

Celem wniesienia pozwu jest doprowadzenie do ustalenia przez sąd wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jaki ciąży na osobie zobowiązanej do alimentacji. W praktyce najczęściej tego rodzaju pozwy składane są przez rodziców po usamodzielnieniu się dzieci, a także przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz byłych małżonków.

Czytaj dalej...

Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów wnosimy wówczas gdy zmalały potrzeby po stronie osoby uprawnionej do alimentów (np. na skutek polepszenia stanu zdrowia, podjęcia zatrudnienia) lub zmalały możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do alimentacji (np. na skutek pogorszenia stanu zdrowia, utraty dotychczasowego zatrudnienia).

Czytaj dalej...

Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów wnosimy gdy wzrosły potrzeby po stronie osoby uprawnionej do alimenty (np. w związku z rozpoczęciem studiów stacjonarnych przez dziecko) lub wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe po stronie osoby zobowiązanej (np. w skutek otrzymania lepiej płatnego zatrudnienia lub spadku).

Czytaj dalej...

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty wnosimy najczęściej gdy osoba zobowiązana (najczęściej jedno z rodziców) uchyla się od wypełniania ciążącego na niej obowiązku alimentacyjnego względem osoby uprawnionej (najczęściej dziecka). Wnosząc pozew o alimenty należy wiedzieć jakie podstawowe elementy powinien on zawierać.

Czytaj dalej...

Alimenty - najczęstsze pytania

Problem alimentów dotyka wielu z nas. Pomimo iż regulacje prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych nie są w przesadny sposób rozbudowane, praktyczne rozwiązanie konkretnych problemów związanych z alimentami nastręcza często trudności. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej powtarzających się pytań dotyczących alimentów:

Czytaj dalej...

Jak uzyskać alimenty z zagranicy

Współcześnie coraz częściej dochodzi do sytuacji kiedy to osoba uprawniona do alimentacji i zobowiązany do niej mają miejsce zamieszkania w dwóch różnych państwach. Powstaje zatem kluczowe pytanie: do sądu którego państwa należy wnieść pismo procesowe wszczynające postępowanie w sprawach o alimenty.

Czytaj dalej...

Egzekucja alimentów

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych nie zawsze jest koniecznością. Przeważnie zobowiązany dobrowolnie płaci alimenty. Niestety zdarzają się jednak również takie sytuacje kiedy mimo sądowego ustalenia prawa do alimentów, zobowiązany nie spełnia ciążącego na nim obowiązku w ogóle albo spełnia swój obowiązek tylko częściowo.

Czytaj dalej...

Zmiana wysokości alimentów

Potrzeby uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej mogą oczywiście rosnąć bądź też spadać z biegiem czasu. Konsekwentnie, na podstawie art. 138 KRO, dopuszczalne jest wytoczenie powództwa zarówno o podwyższenie, jak i o obniżenie obowiązku alimentacyjnego.

Czytaj dalej...

Wysokość alimentów

Zakres świadczeń alimentacyjnych uzależniony jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Uprawniony może domagać się środków niezbędnych dla zapewnienia egzystencji na odpowiednim poziomie, żądania te muszą być jednak adekwatne do możliwości majątkowych zobowiązanego.

Czytaj dalej...

Komu należą się alimenty

Wbrew dość powszechnemu mniemaniu, alimenty nie są należne jedynie dzieciom. Dość częstą sytuacją jest zasądzenie alimentów na rzecz byłego małżonka. Stosunkowo rzadką, ale również występującą jest natomiast sytuacja żądania zapłaty alimentów przez rodziców względem dzieci, a także przez rodzeństwo.

Czytaj dalej...

Czym są alimenty

Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Wyjątkowo obowiązek ten może zostać nałożony również na byłego małżonka lub inną osobę.

Czytaj dalej...