PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Począwszy od 01 lipca 2019 r. ustawa o pracowniczych planach kapitałowych objęła pierwszą kategorię podmiotów zatrudniających (największe podmioty zatrudniające), nakładając szereg obowiązków, których faktyczne wdrożenie wymagane jest już na przełomie października i listopada 2019 r. Sukcesywnie ustawa obejmować będzie kolejne kategorie podmiotów - zgodnie z harmonogramem wskazanym tutaj.

Zarówno tym największym, jak i tym mniejszym podmiotom zatrudniającym objętym obowiązkami wynikającymi z w/w ustawy oferujemy m.in.:

 • Przygotowanie planu utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w przedsiębiorstwie Klienta, a w tym:

  • ustalenie daty rozpoczęcia stosowania ustawy o PPK wobec Klienta;

  • przygotowanie harmonogramu działań zmierzających do utworzenia PPK;

  • prezentacja katalogu obowiązków ciążących na podmiocie zatrudniającym w zakresie utworzenia i obsługi PPK oraz sankcji za naruszenie obowiązków ustawowych (w tym m.in. za nakłanianie do nieoszczędzania w PPK);

  • pomoc prawna w konsultacjach ze związkami zawodowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych.

 • Wsparcie prawne w zakresie podpisania z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK.

 • Wsparcie prawne w zakresie podpisania z wybraną instytucją finansową umowy o prowadzenie PPK.

 • Przygotowanie wzorów dokumentów związanych z funkcjonowaniem PPK w przedsiębiorstwie Klienta, w tym m.in.:

  • wniosek osoby zatrudnionej o przystąpienie do PPK (dotyczy osób pomiędzy 55. a 70. rokiem życia);

  • oświadczenie uczestnika PPK o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK;

  • deklaracja uczestnika PPK o zmianie wysokości wpłaty dodatkowej do PPK;

  • deklaracja uczestnika PPK o obniżeniu wysokości wpłaty podstawowej;

  • wniosek o wypłatę transferową (składany w imieniu i na rzecz uczestnika PPK);

  • szereg dokumentów o charakterze informacyjnym (np. informacja o możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do PPK przez osobę pomiędzy 55. a 70. rokiem życia).

 • Prowadzenie kampanii informacyjnej dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie Klienta (pracowników, zleceniobiorców), w tym przeprowadzenie warsztatów na temat zasad funkcjonowania PPK.

 • Dostosowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych do nowych potrzeb związanych z wprowadzeniem PPK - w tym: aktualizację rejestru czynności przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez Klienta oraz aktualizację klauzul informacyjnych o przetwarzaniu danych osobowych osób zatrudnionych przez Klienta.

Za niewdrożenie obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przewidziane zostały kary grzywny - w wysokości nawet do jednego miliona złotych. Więcej o pracowniczych planach kapitałowych dowiedzieć można się w sekcji naszych publikacji.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Pracownicze plany kapitałowe | Poznań, Warszawa, Bydgoszcz