PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne jest szczególną dziedziną prawa, wymagającą odpowiedniego taktu, empatii i zrozumienia potrzeb Klienta, a także stanowiska drugiej strony sporu. Inna jest specyfika spraw alimentacyjnych oraz dotyczących podziału majątku wspólnego, a inna w przypadku spraw dotyczących kontaktów z dzieckiem - co uwzględniać staramy się wspierając naszych Klientów. Staramy się tak prowadzić powierzone nam problemy, by postępowania sądowe nie trwały latami a ewentualny konflikt istniejący między stronami słabł, zamiast przybierać na sile. Jest to szczególnie istotne w przypadku sporów dotyczących dzieci, które prawie zawsze padają ofiarą nasilającego się konfliktu między rodzicami.

Rozwód

Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach o rozwód, która obejmuje w szczególności konsultacje prawne, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację w postępowaniu sądowym. Prowadzimy zarówno sprawy o rozwód bez orzekania o winie, jak również z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego małżonka. Zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną we wszelkich kwestiach, jakie mogą pojawić się w toku procesu rozwodowego, a zwłaszcza w ustaleniu alimentów na rzecz dzieci lub małżonka, ustaleniu kontaktów z dziećmi, ograniczeniu bądź pozbawieniu władzy rodzicielskiej, orzeczeniu eksmisji małżonka czy w kwestii podziału majątku wspólnego. W ramach oferowanych przez nas usług każdy Klient może liczyć na pomoc w negocjacjach ze współmałżonkiem, podczas których regulowane będą powyższe zagadnienia.

Osobom, które zmagają się z zupełnym (lecz nietrwałym) rozkładem pożycia małżeńskiego oferujemy pomoc w przeprowadzeniu postępowania o orzeczenie separacji, w tym w sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków, o separację bez orzekania o winie, jak również z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego małżonka.

Alimenty

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach o alimenty wszystkim tym osobom, które już wytoczyły powództwo alimentacyjne, bądź noszą się dopiero z zamiarem skierowania sprawy do sądu. Warto pamiętać, że o zasądzenie renty alimentacyjnej ubiegać się mogą nie tylko dzieci poprzez pozwanie swych rodziców, ale także małżonek (mogący pozwać drugiego małżonka), a niekiedy również i rodzic (przez pozwanie swych pełnoletnich dzieci).

W obszarze alimentacji prowadzimy następujące rodzaje spraw:

 • o ustalenie renty alimentacyjnej;

 • o podwyższenie alimentów;

 • o obniżenie alimentów;

 • o zasądzenie od drugiego małżonka „alimentów” tytułem zaspokajania potrzeb rodziny;

 • o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nasza kancelaria oferuje także pomoc w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym. W dobie popularności upadłości konsumenckiej coraz częściej alimenty na rzecz dzieci dochodzone są w drodze zgłoszenia wierzytelności oraz postępowania przed syndykiem. Zapewniamy pełną pomoc prawną w tym zakresie.

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Broniąc praw rodzica walczącego o styczność ze swymi dziećmi, oferujemy wsparcie prawne zarówno w postępowaniu sądowym – przez wnoszenie i popieranie pism wyrażających wolę naszego Klienta, jak również w postępowaniach przedsądowych – m.in. przez udział w posiedzeniach pojednawczych i negocjacjach z drugim z rodziców dziecka. Obecnie notujemy wzrost ilości spraw w przedmiocie regulacji kontaktów rodziców z dziećmi, co zwykle jest rezultatem rozpadu małżeństw lub związków partnerskich. Pamiętać jednak należy o tym, że o sądową regulację kontaktów z małoletnimi wnukami ubiegać się mogą również dziadkowie – izolowani nieraz od wnuków przez pozostające z nimi w konflikcie dzieci. Adresatami naszej oferty są osoby, które dążą do rozstrzygnięcia następujących rodzajów spraw:

 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem;

 • o zmianę orzeczenia ustalającego kontakty z dzieckiem;

 • o pozbawienie danej osoby kontaktów z dzieckiem.

Oferujemy również pomoc w sprawach dotyczących władzy rodziców nad dziećmi, wśród których należy w szczególności wymienić sprawy:

 • o pozbawienie władzy rodzicielskiej;

 • o zawieszenie władzy rodzicielskiej;

 • o ograniczenie władzy rodzicielskiej;

 • o wyrażenie zgody na odrzucenie w imieniu dziecka spadku obarczonego długami.

Warto pamiętać, że kontakty z dziećmi i władza rodzicielska to dwie odmienne kwestie, stanowiące filary tzw. praw rodzicielskich. Ważnym jest by należycie uregulować oba problemy, co pozwoli na pełnoprawne uczestnictwo w wychowaniu dziecka.

Podział majątku wspólnego

Klientom dążącym do podziału majątku wspólnego (w przypadku małżonków) lub zniesienia współwłasności (w przypadku konkubentów) oferujemy kompleksową pomoc prawną, która obejmuje w szczególności konsultacje prawne, udział w negocjacjach z drugim współwłaścicielem (których przedmiotem będą zasady i sposoby podziału wspólnego dorobku), jak również reprezentację w postępowaniach działowych przed sądami wszystkich instancji.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie – w szczególności z uwagi na stopień skomplikowania i wagę omawianych spraw. Często ich przedmiotem staje się przykładowo rozliczenie kwestii nakładów na majątek wspólny czy uregulowanie zasad spłaty wspólnie zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że oferujemy także pomoc w dochodzeniu roszczeń związanych z podziałem majątku w postępowaniu upadłościowym. W dobie popularności upadłości konsumenckiej coraz częściej podział majątku następuje nie przed sądami cywilnymi, a przed sędzią-komisarzem i sądem upadłościowym. Zapewniamy pełną pomoc w tej wąskiej dziedzinie prawa.

Więcej informacji o prawie rodzinnym znajdą Państwo na naszym BLOGU.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Kancelaria prawna Poznań | Warszawa | Bydgoszcz