POZEW FRANKOWY

Znaczna część społeczeństwa zmaga się z problemem spłaty kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego. Wielu z nas ten problem dotyczy osobiście. Hipoteczne kredyty „walutowe” udzielane były masowo w latach 2004-2010, kiedy to banki, agenci oraz różnego rodzaju eksperci finansowi niemalże zgodnie zapewniali konsumentów, iż kredyt „walutowy” – w szczególności waloryzowany do CHF – jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Kredyt ten miał być tańszy od kredytu złotowego a jednocześnie bardzo bezpieczny, gdyż – jak zapewniano – „frank szwajcarski jest bardzo stabilną walutą”. Banki częstokroć wciągały zresztą swoich klientów w swoistą pułapkę, oferując im kredyt „walutowy”, uprzednio odmawiając przyznania zdolności kredytowej umożliwiającej zaciągnięcie kredytu złotowego. W pułapkę tę wpadły tysiące osób, dla których coraz szerzej otwierają się jednak możliwości uzyskania rekompensaty za niedozwolone praktyki banków - w tym nawet zakwestionowania ważności zawartej z bankiem umowy.

Gdy wczytamy się w treść zawieranych przez nas umów kredytowych, wiemy, że banki nie były wcale tak bardzo przekonane do stabilności kursu CHF. W narzucanych przez siebie wzorcach umów nie rozłożyły one bowiem po równo ryzyka związanego ze zmianą kursu waluty. Całość tego ryzyka przerzucona została na konsumenta. Jakim sposobem? Otóż przede wszystkim „magiczną” klauzulą przeliczeniową odwołującą się do kursu wymiany walut ustalanego swobodnie (i bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez odwołania do jakichkolwiek obiektywnych kryteriów) przez bank. Jest to chyba najbardziej istotny oraz rażący, ale jednocześnie zaledwie jeden z wielu przykładów niedozwolonych klauzul umownych jakimi przesycone są umowy kredytów hipotecznych uważanych przez banki za „walutowe”. Dlaczego piszemy o pozornej „walutowości” tych umów kredytowych? Otóż dlatego, że są to w rzeczywistości kredyty złotowe, zawierające jedynie klauzulę waloryzacyjną odnoszącą się (w niedozwolony sposób) do innego niż złoty polski miernika wartości jakim jest waluta obca. Dlaczego wprowadzenie takiej klauzuli waloryzacyjnej jest niedozwolone? W szczególności dlatego, że bank zapewnił sobie pełną swobodę ustalania wartości tej waluty obcej (poprzez odesłanie do ustalanych przez siebie tabel kursowych).

Jakie możliwości wynikają z powyższego dla kredytobiorcy? Konsument, który zawarł niewłaściwie skonstruowaną umowę hipotecznego kredytu "walutowego" może w szczególności (w zależności od rodzaju zawartej umowy) żądać:

  • stwierdzenia przez sąd nieważności zawartej umowy lub wręcz braku skutecznego jej zawarcia (a więc stwierdzenia, że umowa nigdy nie wiązała w sposób ważny stron i winny one oddać sobie wzajemnie to co tytułem niej sobie świadczyły);

  • unieważnienia przez sąd zawartej umowy (a więc wyeliminowania umowy z obrotu prawnego ze względu na nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez bank - z obowiązkiem zwrotu konsumentowi wpłaconych przez niego tytułem umowy kwot oraz zwrotu poniesionych przez niego kosztów tytułem jej zawarcia);

  • "odfrankowienia" przez sąd zawartej umowy - tj. ustalenia, że kredyt udzielony został w złotych polskich i spłata następować winna bez zastosowania niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych;

  • zwrotu kwot nadpłaconych tytułem spreadów walutowych stosowanych przez bank;

  • zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytu.

Dla opracowania taktyki procesowej optymalnej dla konkretnego Klienta proponujemy zawsze wcześniejsze osobiste spotkanie celem omówienia wad i zalet poszczególnych rozwiązań procesowych. Jesteśmy elastyczni jeśli chodzi o finansowe warunki współpracy, oferując naszym Klientom rozłożenie w czasie wypłaty umówionego wynagrodzenia, tak by konieczność jego uiszczenia była dla nich jak najmniej dolegliwa.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w sprawie „walutowego” kredytu hipotecznego zapraszamy do kontaktu oraz do lektury naszych publikacji dostępnych tutaj. Omawiamy w nich m.in. kwestię przedawnienia zobowiązań kredytobiorców, sądu właściwego do prowadzenia sporu oraz kosztów sądowych związanych z jego prowadzeniem.


Kredyt frankowy | Pozew frankowy | Kancelaria prawna Poznań, Warszawa, Bydgoszcz