Zasada prawidłowości danych.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 lit. d) RODO „Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane”.

Zasada prawidłowości danych koresponduje z zasadami celowości, minimalizacji danych oraz czasowego ograniczenia przetwarzania danych. Sprzeczne z RODO jest bowiem gromadzenie jak największej ilości danych, przechowywanie ich przez jak najdłuższy okres bez zwracania uwagi na cel przetwarzania. Konsekwencją takiej praktyki jest też duże ryzyko dezaktualizacji danych, które zalegają w zasobach organizacji w nieskończoność. Duża ilość danych zebranych bez analizy celu gromadzenia skutecznie zniechęca do remanentu zasobów. Niestety, aby zapewnić zgodność działania z nowymi regulacjami, taki remanent jest niezbędny, bowiem zgodnie z omówioną bliżej w osobnym wpisie zasadą rozliczalności, każdy administrator danych musi wykazać, że postępuje zgodnie z wszystkimi zasadami RODO, w tym dba o aktualność i prawidłowość przetwarzanych danych, usuwając lub prostując dane nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania.

Tym samym konieczne jest sięgnięcie przez administratora do zasobów oraz:

  • przeanalizowanie danych pod kątem celu ich przetwarzania;
  • usunięcie danych, które są zbędne do osiągnięcia celów przetwarzania;
  • w razie dalszego istnienia celu przetwarzania – upewnienie się, że dane, którymi dysponuje administrator są aktualne oraz sprostowanie ich w razie takiej potrzeby;
  • określenie okresu dalszego przechowywania danych osobowych.

Powyżej zarysowany plan postępowania pozwoli na wyeliminowanie danych nieaktualnych i zbędnie zalegających w organizacjach.

Wpisy powiązane:

Naruszenie ochrony danych osobowych.

Zasady RODO.

Wdrożenie RODO.

RODO - podstawowe informacje.

Kontrola zgodności z RODO.

Polityka ochrony danych osobowych

Data publikacji: 24.07.2018.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Audyt i wdrożenie RODO | Poznań, Warszawa, Bydgoszcz