Geoblokowanie klientów od grudnia 2018 r.

03 grudnia 2018 r. zacznie być stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.

Jakie są cele rozporządzenia 2018/302?

Celem rozporządzenia jest zapobieganie nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu i innym formom dyskryminacji motywowanej bezpośrednio lub pośrednio przynależnością państwową, miejscem zamieszkania lub prowadzenia działalności przez klienta.

Rozporządzenie stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną, a więc za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a jest niemożliwe bez wykorzystania technologii informacyjnych (art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2018/302). Rozporządzenie stosuje się więc przede wszystkim do wszelkiego rodzaju e-sklepów, za pośrednictwem których klienci mogą nabywać towary i usługi.

Kogo chroni rozporządzenie 2018/302?

Rozporządzenie 2018/302 chroni zarówno konsumentów (będących obywatelami lub zamieszkujących na terenie UE), jak i przedsiębiorców – jednak tylko w ramach korzystania przez nich z usługi lub zakupu towaru w obrębie UE do użytku końcowego. Rozporządzenie nie chroni więc klientów nabywających towary w celu dalszej odsprzedaży (art. 2 pkt 13 rozporządzenia).

Jakie zasady wprowadza rozporządzenie 2018/302?

Rozporządzenie wprowadza trzy następujące podstawowe zasady:

 • zakaz ograniczania klientom dostępu do serwisów i aplikacji służących do świadczenia usług drogą elektroniczną ze względu na przynależność państwową klienta;

 • zakaz ograniczania klientom dostępu do usług i towarów oferowanych przez handlowców (osoby fizyczne lub prawne działające w celach związanych ze swoją działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową) ze względu na przynależność państwową klienta;

 • zakaz ograniczania klientom wyboru metod płatności za produkty lub usługi ze względu na przynależność państwową klienta.

Trzy powyższe zasady omawiamy szerzej w osobnym wpisie.

Egzekwowanie przepisów rozporządzenia 2018/302.

Zgodnie z art. 7 każde państwo członkowskie UE zobowiązane jest wyznaczyć organ lub organy odpowiedzialne za właściwe i skuteczne egzekwowanie przepisów rozporządzenia, a także określić środki stosowane w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia. Środki te mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, spodziewać można się więc być może rozwiązania podobnego do kar pieniężnych przewidzianych RODO.

Co należy zrobić w związku z rozporządzeniem 2018/302?

Jeśli ustalimy, że na chwilą obecną nie jesteśmy przygotowani na rozpoczęcie stosowania rozporządzenia (stosujemy geoblokowanie w sposób sprzeczny z rozporządzeniem), zmuszeni będziemy do wprowadzenia zarówno zmian technicznych (wyłączenia geoblokowania lub dostosowania go do wymogów rozporządzenia), jak i organizacyjnych (zmiany regulaminu oraz polityki prywatności sklepu lub usługi). Wymaga to przemyślenia i być może głębszych zmian w ofercie przedsiębiorcy a przede wszystkim dość szybkiego i sprawnego działania – do rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 2018/302 pozostało ok. 10 tygodni.

Kiedy rozporządzenie 2018/302 nie będzie miało zastosowania?

Rozporządzenie nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do transakcji wewnątrzkrajowych, gdy wszystkie istotne elementy transakcji mają miejsce w obrębie jednego państwa członkowskiego UE, a także w odniesieniu do rodzajów działalności, o których mowa w art. 2 ust.2 dyrektywy 2006/123/WE, a więc:

 • usług o charakterze nieekonomicznym świadczonych w interesie ogólnym;

 • usług finansowych, takich jak usługi w zakresie bankowości, działalności kredytowej, ubezpieczeń i reasekuracji, usług w zakresie emerytur pracowniczych lub indywidualnych, papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, płatności oraz doradztwa inwestycyjnego – w tym usług wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2006/48/WE;

 • usług i sieci łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących, w związku z zagadnieniami objętymi dyrektywami 2002/19/WE, 2002/20/WE, 2002/21/WE, 2002/22/WE i 2002/58/WE;

 • usług w dziedzinie transportu, w tym usług portowych, objętych postanowieniami tytułu V Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

 • usług agencji pracy tymczasowej;

 • usług zdrowotnych niezależnie od tego czy są one świadczone w placówkach opieki zdrowotnej, jak również niezależnie od sposobu ich zorganizowania i finansowania na poziomie krajowym oraz tego czy są to usługi publiczne czy prywatne;

 • usług audiowizualnych, w tym usług kinematograficznych, niezależnie od sposobu ich produkcji, dystrybucji i transmisji, a także rozpowszechniania radiowego;

 • działalności hazardowej ze stawkami pieniężnymi w grach losowych, włącznie z loterią, grami hazardowymi w kasynach i zakładami wzajemnymi;

 • działań, które są związane z wykonywaniem władzy publicznej zgodnie z art. 45 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

 • usług społecznych świadczonych przez usługodawców upoważnionych do tego przez państwo lub organizacje charytatywne uznane za takie przez państwo, związane z budownictwem socjalnym, opieką nad dziećmi oraz pomocą rodzinom i osobom będącym stale lub tymczasowo w potrzebie;

 • usług ochrony osobistej;

 • usług świadczonych przez notariuszy i komorników powołanych na mocy aktu urzędowego.

Data publikacji: 28.09.2018

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Obsługa prawna firmy | Kancelaria prawna Poznań, Warszawa, Bydgoszcz