REJESTRACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.

Z omówionych we wcześniejszych wpisach zasad rejestracji spółki z o.o. oraz spółki jawnej wyciągnąć można wniosek o wielu podobieństwach procesu rejestracji różnych spółek handlowych. Widoczne są jednak również, już na pierwszy rzut oka, pewne różnice. Spółka komandytowa jest, podobnie jak spółka jawna, spółką osobową, do której odpowiednie zastosowanie znajduje część przepisów dotyczących spółki jawnej (art. 103 Kodeksu spółek handlowych).

Tak samo jak w przypadku spółki jawnej, spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Nie jest znana forma spółki komandytowej w organizacji. Podobnie więc jak w przypadku spółki jawnej, jest to poważny argument przemawiający za złożeniem wniosku o rejestrację spółki w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu s24).

Podobnie jak w przypadku dwóch wcześniej omówionych typów spółek, wniosek o rejestrację spółki komandytowej złożyć można bądź w formie elektronicznej (poprzez system s24), bądź w formie pisemnej – przy pomocy urzędowego formularza KRS W1. Wniosek rejestracyjny składa się oczywiście do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki. Powinien on zostać podpisany przez któregokolwiek ze wspólników albo przez pełnomocnika wyznaczonego przez wspólników (art. 103 §1 w zw. z art. 26 §3 Kodeksu spółek handlowych).

Do wniosku o rejestrację spółki komandytowej, podobnie jak w przypadku wniosku o rejestrację spółki jawnej, załączyć należy następujące dokumenty:

  1. umowę spółki komandytowej;

  2. dowód uiszczenia opłaty za wpis spółki do KRS oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w MSiG;

  3. oświadczenie wspólników o posiadaniu lub nieposiadaniu statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (w przypadku rejestracji w formie elektronicznej; formularz KRS W1 posiada rubrykę ze stosownym oświadczeniem);

  4. wykaz wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki (komplementariuszy) oraz pozostałych wspólników (komandytariuszy) wraz z ich adresami dla doręczeń;

  5. oświadczenie ewentualnego prokurenta o zgodzie na objęcie funkcji prokurenta, zawierające jego adres do doręczeń.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku spółki jawnej, wniosek o rejestrację spółki komandytowej złożyć należy do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spółki. W terminie 7 dni zgłaszać należy również wszelkie zmiany w danych rejestrowych spółki – pod rygorem grzywny, odpowiedzialności odszkodowawczej względem osób wprowadzonych w błąd nieaktualnymi danymi rejestrowymi, a nawet wykreślenia spółki komandytowej z KRS.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Obsługa prawna spółki | Kancelaria prawna Poznań