ZASADY WSPÓŁPRACY:

Usługi prawne świadczymy mając na względzie jak istotne problemy powierzane są nam przez Klientów. Jako radcowie prawni, kierujemy się w pierwszej kolejności Kodeksem Etyki Radców Prawnych, gwarantującym Klientom przestrzeganie takich wartości, jak: tajemnica zawodowa, rzetelność, dbałość o dobro Klienta, unikanie konfliktu interesów. Z tego względu, powierzenie problemów prawnych radcy prawnemu daje Klientowi znacznie szersze gwarancje niż współpraca z obecnymi na rynku "para-kancelariami", prowadzonymi przez osoby nie będące radcami prawnymi lub adwokatami, które nie są związane w swym działaniu zasadami wynikającymi z aktów prawnych takich jak ustawa o radcach prawnych, czy Kodeks Etyki Radców Prawnych.

Niezależnie od wiążących nas zasad wynikających z Kodeksu Etyki Radców Prawnych, świadcząc usługi prawne i współpracując z Klientem, kierujemy się następującymi wytycznymi:


RZETELNOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH:

Rzetelność świadczonych usług prawnych rozumiemy w szczególności jako:

  • profesjonalne zaangażowanie w świadczone usługi;
  • rzetelne informowanie Klienta o jego sytuacji prawnej;
  • empatia w stosunku do problemów zgłoszonych przez Klienta i taktowność w ich rozwiązywaniu;
  • świadczenie usług prawnych uwzględniających jak najpełniejszą realizację celu, do którego zmierza Klient.

TERMINOWOŚĆ REALIZACJI ZLECEŃ:

Zdajemy sobie sprawę, że Klient szuka profesjonalnego wsparcia prawnego w odniesieniu do problemów, które są dla niego z różnych przyczyn istotne i w które jest najczęściej osobiście zaangażowany emocjonalnie. Stąd też staramy się świadczyć usługi prawne w najszybszym możliwym czasie, przestrzegając terminów uzgodnionych z Klientem.


TRANSPARENTNOŚĆ UDZIELANEGO WSPARCIA PRAWNEGO:

Informujemy Klienta na bieżąco o stanie zaawansowania powierzonych nam spraw. Staramy się by Klient miał możliwie pełny przegląd własnej sytuacji prawnej i informujemy w możliwie pełny sposób o ryzykach wynikających z podejmowanych kroków prawnych oraz szans powodzenia przedsiębranych przez Klienta działań.


radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Kancelaria prawna Poznań