PRAWO RODZINNE - ROZWÓD, ALIMENTY I PRAWA RODZICIELSKIE

Paweł Borek

Witamy na blogu poświęconym prawu rodzinnemu, który pisany jest z myślą o osobach borykających się z jakże trudnymi i angażującymi emocjonalnie problemami wynikającymi z uwikłania w sprawy o rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem oraz władzę rodzicielską.

Autorem bloga jest radca prawny Krzysztof Doliński, posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw i udzielaniu porad z zakresu prawa rodzinnego, a także przygotowanie z zakresu psychologii zdobyte w toku ukończonych studiów psychologicznych.

tel: 530 001 500 | e-mail: k.dolinski@bdrp.pl

  • Prawo rodzinne

Wniosek o egzekucję alimentów

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów sporządza się w sytuacjach kiedy dłużnik dobrowolnie nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Nie zawsze bowiem zasądzenie przez sąd alimentów jest równoznaczne z ich faktycznym otrzymaniem od osoby zobowiązanej do alimentacji.

Czytaj dalej...

Pozew o wygaśnięcie alimentów

Celem wniesienia pozwu jest doprowadzenie do ustalenia przez sąd wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jaki ciąży na osobie zobowiązanej do alimentacji. W praktyce najczęściej tego rodzaju pozwy składane są przez rodziców po usamodzielnieniu się dzieci, a także przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz byłych małżonków.

Czytaj dalej...

Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów wnosimy wówczas gdy zmalały potrzeby po stronie osoby uprawnionej do alimentów (np. na skutek polepszenia stanu zdrowia, podjęcia zatrudnienia) lub zmalały możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do alimentacji (np. na skutek pogorszenia stanu zdrowia, utraty dotychczasowego zatrudnienia).

Czytaj dalej...

Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów wnosimy gdy wzrosły potrzeby po stronie osoby uprawnionej do alimenty (np. w związku z rozpoczęciem studiów stacjonarnych przez dziecko) lub wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe po stronie osoby zobowiązanej (np. w skutek otrzymania lepiej płatnego zatrudnienia lub spadku).

Czytaj dalej...

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty wnosimy najczęściej gdy osoba zobowiązana (najczęściej jedno z rodziców) uchyla się od wypełniania ciążącego na niej obowiązku alimentacyjnego względem osoby uprawnionej (najczęściej dziecka). Wnosząc pozew o alimenty należy wiedzieć jakie podstawowe elementy powinien on zawierać.

Czytaj dalej...

Alimenty - najczęstsze pytania

Problem alimentów dotyka wielu z nas. Pomimo iż regulacje prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych nie są w przesadny sposób rozbudowane, praktyczne rozwiązanie konkretnych problemów związanych z alimentami nastręcza często trudności. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej powtarzających się pytań dotyczących alimentów:

Czytaj dalej...

Jak uzyskać alimenty z zagranicy

Współcześnie coraz częściej dochodzi do sytuacji kiedy to osoba uprawniona do alimentacji i zobowiązany do niej mają miejsce zamieszkania w dwóch różnych państwach. Powstaje zatem kluczowe pytanie: do sądu którego państwa należy wnieść pismo procesowe wszczynające postępowanie w sprawach o alimenty.

Czytaj dalej...

Egzekucja alimentów

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych nie zawsze jest koniecznością. Przeważnie zobowiązany dobrowolnie płaci alimenty. Niestety zdarzają się jednak również takie sytuacje kiedy mimo sądowego ustalenia prawa do alimentów, zobowiązany nie spełnia ciążącego na nim obowiązku w ogóle albo spełnia swój obowiązek tylko częściowo.

Czytaj dalej...

Zmiana wysokości alimentów

Potrzeby uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej mogą oczywiście rosnąć bądź też spadać z biegiem czasu. Konsekwentnie, na podstawie art. 138 KRO, dopuszczalne jest wytoczenie powództwa zarówno o podwyższenie, jak i o obniżenie obowiązku alimentacyjnego.

Czytaj dalej...

Wysokość alimentów

Zakres świadczeń alimentacyjnych uzależniony jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Uprawniony może domagać się środków niezbędnych dla zapewnienia egzystencji na odpowiednim poziomie, żądania te muszą być jednak adekwatne do możliwości majątkowych zobowiązanego.

Czytaj dalej...

Komu należą się alimenty

Wbrew dość powszechnemu mniemaniu, alimenty nie są należne jedynie dzieciom. Dość częstą sytuacją jest zasądzenie alimentów na rzecz byłego małżonka. Stosunkowo rzadką, ale również występującą jest natomiast sytuacja żądania zapłaty alimentów przez rodziców względem dzieci, a także przez rodzeństwo.

Czytaj dalej...

Czym są alimenty

Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Wyjątkowo obowiązek ten może zostać nałożony również na byłego małżonka lub inną osobę.

Czytaj dalej...